KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna
Granty dla wielkopolskich przedsibiorcw
07.07.2020.

Wsparcie dla mikro i maych przedsibiorstw w zakresie finansowania kapitau obrotowego na utrzymanie pynnoci finansowej – w zwizku z sytuacj gospodarcz wywoan pandemi koronawirusa - bdzie udzielane przez Wielkopolsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci sp. z o.o.

Zgodnie z obowizujcymi procedurami WARP zoy w Urzdzie Marszakowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokumentacj, w celu przeprowadzenia naboru dla przedsibiorców, w maksymalnym terminie do 15 lipca 2020 r. w Urzdzie Marszakowskim Województwa Wielkopolskiego.

Na tej podstawie, dokumentacja konkursowa dla przedsibiorców bdzie udostpniona w poowie lipca, a nabór wniosków przez WARP zostanie uruchomiony pod koniec lipca br. Wsparcie w postaci grantów udzielanie jest w celu utrzymania pynnoci finansowej mikro i maych przedsibiorstw z Wielkopolski.


- Wsparcie jest przeznaczone dla maych i rednich przedsibiorstw na finansowanie kapitau obrotowego, czyli biecej dziaalnoci firmy, której sytuacja pogorszya si w zwizku z pandemi. Bd to granty, przy czym przez mae i rednie przedsibiorstwa rozumiemy równie samozatrudnionych. Jeli przedsibiorca ma siedzib w województwie wielkopolskim, prowadzi dziaalno na dzie 31 grudnia 2019 r., nie zalega z patnociami podatków i skadek na ubezpieczenie spoeczne, odnotowa spadek obrotów o co najmniej 30% - moe ubiega si o grant - mówi Jacek Bogusawski, czonek zarzdu województwa wielkopolskiego.


Pomoc bdzie udzielana maksymalnie przez trzy miesice, oczywicie na podstawie stawki jednostkowej, która wynosi 7845,11 z, przeliczonej przez odpowiednie wskaniki. Szczegóy>>


 
Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez susz.
03.07.2020.

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszo w ycie rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegóowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zada Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczn aplikacj, w której producent rolny po  zalogowaniu si do tej aplikacji podpisem zaufanym skada wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na moliwo spadku plonów w zwizku z susz. Aplikacja bdzie przyjmowaa kolejne zgoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do zatwierdzenia przez niego wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokó oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego bdzie automatycznie wylicza szkody spowodowane przez susz  po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgoszenia upraw rolnych. Aplikacja uwzgldnia nastpujce zasady zgaszania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych w uprawach rolnych przez susz  oraz wyliczenia w protokole wysokoci spadku dochodów w gospodarstwie rolnym z tego tytuu:

1. Przy wykorzystaniu profilu zaufanego korzystajc z dostpnej  pastwowej aplikacji producent rolny:

1) któremu zosta  nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie patnoci;

2) w którego gospodarstwie rolnym wystpiy szkody w uprawach rolnych spowodowane wystpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzt gospodarskich,

3) bdcy mikroprzedsibiorstwem, maym, rednim albo duym przedsibiorstwem w rozumieniu zacznika I do rozporzdzenia nr 702/2014wypenia wniosek o oszacowanie strat.

2. Elektroniczny wniosek o oszacowanie strat umoliwi producentowi rolnemu wybranie upraw poszkodowanych przez susz z upraw zgoszonych do ARiMR we wniosku o przyznanie patnoci bezporednich. Dane o liczbie zwierzt z IRZ plus umoliwi weryfikacj wprowadzanych przez producentów rolnych danych o liczbie zwierzt w gospodarstwie rolnym. Dane te bd niezbdne do wyliczenia wartoci produkcji rolinnej i zwierzcej danego gospodarstwa rolnego.

3. Dane dostarczone przez ARiMR, IUNG i IERiG - po odpowiednim zmapowaniu upraw - pozwol  na okrelenie obszarów upraw rolnych dotknitych susz oraz maksymalnego poziomu strat.

4. Aplikacja odrzuci uprawy rolne wprowadzone przez producenta rolnego jako poszkodowane przez susz, które nie byy zgoszone do dopat bezporednich(weryfikacja z danymi udostpnionymi przez ARiMR oraz uprawy z obszarów nie potwierdzonych w monitoringu suszy prowadzonym przez IUNG od dnia 21 marca br.(w roku biecym monitoring suszy uwzgldni dodatkowo dane z systemów radarowych).

5. Aplikacja skoryguje zawyony przez producenta rolnego poziom strat w danej uprawie do poziomu strat okrelonych przez IUNG, ale pozostawi poziom strat podany przez producenta rolnego na poziomie niszym ni dane z IUNG.

6. Producent rolny bdzie mia prawo do kilkukrotnego uzupeniania strat w poszczególnych uprawach w miar ich obejmowania KBW. Po potwierdzeniu ostatniego zgoszenia nie bdzie  moliwoci zmiany, a na podstawie ostatecznych danych aplikacja wyliczy strat w dochodach.

7. Aplikacja zasilona danymi z IERiG o wartoci produkcji z jednostki produkcyjnej danej uprawy oraz sztuki zwierzcia w gospodarstwie rolnym wyliczy poziom strat w produkcji rolinnej i zwierzcej danego gospodarstwa rolnego na podstawie systemowo zweryfikowanych strat w uprawach i dodatkowo nieponiesionych i poniesionych kosztów w produkcji zwierzcej. W przypadku strat w dochodach powyej 30 % redniej z trzech poprzednich lat, aplikacja wygeneruje protokó i przekae go do Wojewody w celu zatwierdzenia. rednia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej - Pastwowego Instytutu Badawczego o redniej wielkoci produkcji rolnej.

8. Wojewoda bdzie zobowizany przeprowadzi kontrol na miejscu 5 % wniosków wytypowanych losowo przez aplikacj w zakresie prawdziwoci danych wprowadzanych przez producenta rolnego we wniosku o oszacowanie strat, które nie s automatycznie weryfikowane przez aplikacj.

9. Po zatwierdzeniu przez Wojewod protokou strat w dochodach gospodarstwa rolnego powyej 30 % producent rolny bdzie mia moliwo za pomoc aplikacji przekazania Wniosku o przyznanie pomocy [...] do ARiMR. ARiMR dokona w swoich systemach naliczenia patnoci i wypaci pomoc finansow producentowi rolnemu.

10. Protokoy niespeniajce wymogu przekroczenia 30 % stratw dochodach gospodarstwa rolnego bd przez aplikacj  odrzucane ze zwrotn informacj o przyczynie odrzucenia tj. adnotacj„ Ustalony w protokole poziom strat poniej 30% nie wypenia wymogów do ubiegania si o pomoc publiczn”.

Wystpienie suszy na terenie gm. Strzakowo podaje Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa w Puawach na stronie: www.susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2020,3023072/

 
Konkurs fotograficzny "Polska smakuje"
03.07.2020.
Image
 
Ruszya strona internetowa dla przedsibiorcw w zwizku ze skutkami COVID-19
01.07.2020.

Samorzd Województwa Wielkopolskiego uruchomi now stron internetow www.wsparcie.wielkopolskie.pl zawierajc kompleksowe informacje o warunkach i wymaganiach zwizanych z otrzymaniem pomocy dla wielkopolskich przedsibiorców dotknitych skutkami epidemii COVID-19.

 Image

 
Rusza nabr wnioskw w ramach programu "Moja Woda"
01.07.2020.
Image

Zarzd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od dzisiaj ogasza nabór wniosków dla zada realizowanych w 2020 roku, wpisujcych si w Program Priorytetowy „Moja Woda”na lata 2020-2024”. Podmioty mogce ubiega si o dofinansowanie orazszczegóowe warunki dofinansowania z WFOiGW w Poznaniu, okrelone s w treci Programu Priorytetowego oraz w Regulaminie naboru wniosków, znajdujce si na stronie ogoszenia o naborze - LINK.

 

 
Kolejne laptopy trafiy do szk
29.06.2020.

ImageGmina Strzakowo po raz drugi otrzymaa dofinansowanie na sprzt komputerowy dla uczniów szkó podstawowych. Tym razem w ramach programu „Zdalna szkoa+” udao si zakupi 26 laptopów za kwot 54 600 zotych. Jej wysoko zostaa ustalona na podstawie oszacowanego zapotrzebowania. 

W dniu zakoczenia roku szkolnego sprzt zosta przekazany dyrektorom i podobnie jak urzdzenia zakupione z programu „Zdalna szkoa” wzbogaci zasoby edukacyjne gminnych placówek, a po powrocie do tradycyjnej nauki bdzie wykorzystywany podczas lekcji.

Program „Zdalna szkoa+” finansowany jest ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Akcja ma pomóc najbardziej potrzebujcym i zniwelowa cyfrowe wykluczenie, szczególnie wród dzieci z rodzin wielodzietnych.

Image

 
Zakoczenie roku szkolnego 2019/2020
27.06.2020.

ImageInaczej ni zwykle - w maych grupach z zachowaniem reimu sanitarnego, uczniowie szkó z terenu Gminy Strzakowo zakoczyli rok szkolny 2019/2020. Najbardziej uroczycie poegnano tegorocznych absolwentów, sporód których tradycyjnie wyoniono prymusów. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzakowie tytu ten otrzymaa Maria Gaca, a w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wólce Weronika Gawron. Wolontariuszem Roku zosta Norbert Cichacki.

Uroczysto zakoczenia roku w ZSP Strzakowo bya te okazj do poegnania nauczycielek i pracownic szkoy, które przeszy na emerytur. S to: Urszula Szkudlarek, Magorzata Budaj, Alina Andrzejak i Henryka Wary.

Wszystkim uczniom yczymy udanych i bezpiecznych wakacji, a we wrzeniu powrotu do szkoy w tradycyjnej formie.

GALERIA ZDJ

 
Dzie Matki i Ojca u seniorw
26.06.2020.

ImageTegoroczne obchody Dnia Matki i Ojca w Strzakowskim Stowarzyszeniu Osób Starszych i Niepenosprawnych miay wyjtkowy charakter. Byo to pierwsze wspólne spotkanie czonków Stowarzyszenia po duszej przerwie spowodowanej epidemi koronawirusa. - Niewane ile mamy lat i jakimi jestemy ludmi. Mio do rodziców jest najtrwalsza i wieczna. W imieniu zarzdu ycz wszystkim zdrowia, radoci, yczliwoci i co bardzo wane pomocy najbliszych - mówia prezes Bronisawa Kasprzyk witajc zebranych. Do ycze przyczya si równie Lidia midowicz - zastpca Wójta Gminy Strzakowo.  

GALERIA ZDJ    

 
Komunikat dotyczcy wprowadzenia stopnia alarmowego BRAWO-CRP
26.06.2020.

Image

Image

 
XIV sesja Rady Gminy Strzakowo
18.06.2020.

W czwartek, 25 czerwca br. o godz. 10:00 w Gminnym Orodku Kultury i Sportu w Strzakowie odbdzie si XIV sesja Rady Gminy Strzakowo. Porzdek obrad wraz z projektami uchwa znale mona TUTAJ. Transmisja z posiedzenia prowadzona bdzie na platformie esesja.tv.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 81 - 90 z 1556
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg