KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna
100. rocznica Bitwy Warszawskiej
17.08.2020.

ImageW sobot, 15 sierpnia obchodzilimy 100. rocznic Bitwy Warszawskiej. Wadze Gminy Strzakowo uczciy ten fakt skadajc kwiaty pod pomnikiem Powstaców Wielkopolskich oraz polegych i pomordowanych w walkach o woln i niepodleg Polsk. Po poudniu w strzakowskim Kinie za Rogiem mona byo obejrze film pt. „1920 Bitwa Warszawska”. Wstp na seans by bezpatny.      

 
Rodzice Krzysia Antczaka z Szemborowa prosz o pomoc
14.08.2020.
Image

Krzy Antczak (Cielak) z Szemborowa od 3 lat choruje na ostr biaaczk limfoblastyczn. Jest dzielny pomimo spdzenia w szpitalu na walce z chorob blisko 2 lat swojego 11-letniego ycia. Przeszed dwa przeszczepy szpiku i wyczerpujce leczenie onkologiczne. W tej chwili jedynym ratunkiem jest nowatorska terapia komórkami CAR-T polegajca na przeprogramowaniu komórek odpornociowych Krzysia (limfocytów T), co sprzyja rozpoznawaniu komórek nowotworowych i skutecznemu ich zwalczaniu. Jednak koszt terapii jest ogromny - blisko 1,5 mln zotych.

Kada, nawet najmniejsza wpata, przybliy Krzysia do celu! W imieniu rodziców dzikujemy za serce i wsparcie.

Szczegóy zbiórki dostpne pod linkiem: www.siepomaga.pl/krzys-antczak 

 

 
Informacja w sprawie przebudowy drogi w cu
04.08.2020.
Image


 
Powszechny spis rolny - wane informacje
04.08.2020.
Image

Od 1 wrzenia 2020 r., przez trzy miesice, na terenie caego kraju, prowadzony bdzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z ustaw z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowizek udzielenia informacji w spisie spoczywa na uytkowniku gospodarstwa rolnego, za którego uwaa si osob fizyczn lub prawn oraz jednostk organizacyjn niemajc osobowoci prawnej, faktycznie uytkujc gospodarstwo rolne (tj. na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo jest prowadzone i która jest odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie), niezalenie od tego, czy jest wacicielem, dzierawc tego gospodarstwa czy te uytkuje je z innego tytuu (np. na podstawie umowy ustnej lub bezumownie) i niezalenie od tego, czy grunty wchodzce w skad gospodarstwa rolnego s pooone na terenie jednej czy kilku gmin.


Pytania w ankiecie obejmuj 11 dziaów: uytkowanie gruntów; powierzchnia zasiewów i inna; zwierzta gospodarskie; nawoenie; ochrona rolin; budynki gospodarskie; cigniki maszyny i urzdzenia rolnicze; dziaalno gospodarcza; struktura dochodów; aktywno ekonomiczna; chów i hodowla ryb. Dane zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dotycz zasadniczo stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., jednak cz z nich zawiera bdzie odniesienie do 12 miesicy poprzedzajcych t dat.

Poprzedni spis rolny odby si w roku 2010. Jego wyniki zestawione ze spisem z 2002 roku, czyli na dwa lata przed wejciem Polski do Unii Europejskiej, uwidoczniy due zmiany w uytkowaniu gruntów rolnych oraz powierzchni i strukturze zasiewów w Wielkopolsce:

• korzystn tendencj zmniejszania si liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzrocie redniej powierzchni uytków rolnych (UR) z 9,00 ha do 11,05 ha. Odnotowano równie wzrost udziau – w ogólnej liczbie gospodarstw – tych podmiotów, które prowadz dziaalno rolnicz;

• zmiany w strukturze gospodarstw rolnych. Znacznie spada (o ponad ¼) liczba gospodarstw najmniejszych o powierzchni 0–5 ha UR i 5–20 ha UR (o 10,5%). Na zblionym poziomie utrzymaa si liczba gospodarstw z grupy obszarowej 20–50 ha UR. Natomiast znacznie wzrosa liczba gospodarstw najwikszych o powierzchni UR 50 ha i wicej (o 35,7%). Zmiany te s jednak powolne, a udzia gospodarstw o powierzchni uytków rolnych 15 ha i wicej wynosi zaledwie 16,4%, podczas gdy gospodarstwa najmniejsze (o powierzchni 0–5 ha UR) stanowiy prawie 53% ogóu gospodarstw w województwie wielkopolskim;

• zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych z dziaalnoci rolnicz, gównie na skutek zaniechania prowadzenia tej dziaalnoci przez jednostki najmniejsze (spadek o ponad ½ liczby gospodarstw o powierzchni 0–1 ha UR i o 16,7% – o powierzchni 1–2 ha UR). Jednoczenie odnotowano korzystne zjawisko zwikszania si liczby gospodarstw najwikszych prowadzcych dziaalno rolnicz (wzrost o ponad ¼ liczby gospodarstw o powierzchni uytków rolnych 30 ha i wicej, w tym o ponad 40% – gospodarstw o powierzchni 50 ha i wicej);

• niewielkie zmniejszenie ogólnej powierzchni gruntów w uytkowaniu gospodarstw rolnych z 2001,6 tys. ha do 1999,2 tys. ha, tj. o 2,4 tys. ha (o 0,1%);

• zmniejszenie powierzchni uytków rolnych z 1819,3 tys. ha do 1797,0 tys. ha, tj. o 22,3 tys. ha (o 1,2%). W ogólnej powierzchni uytków rolnych dominowa udzia powierzchni zasiewów (82,3%), który w porównaniu z 2002 r. wzrós o 2,1 pkt. proc.;

• zwikszenie ogólnej powierzchni zasiewów z 1458,2 tys. ha do 1479,3 tys. ha, tj. o 21,2 tys. ha (o 1,4%);

• zmiany w strukturze zasiewów i upraw, w której zmniejszya si powierzchnia uprawy zbó ogóem z 1142,4 tys. ha do 1083,9 tys. ha (o 5,1%), ziemniaków z 71,5 tys. ha do zaledwie 40,0 tys. ha (o 44,1%) i buraków cukrowych z 54,0 tys. ha do 42,8 tys. ha (o 20,7%), wzrosa natomiast powierzchnia upraw rzepaku i rzepiku z 64,8 tys. ha do 138,2 tys. ha (o 113,2%) oraz upraw pastewnych z 85,5 tys. ha do 133,8 tys. (o 56,5%), a take grupy upraw zaliczanych do „pozostaych” z 36,7 tys. ha do 38,4 tys. ha (o 4,6%);

• zwikszenie udziau powierzchni sadów w ogólnej powierzchni uytków rolnych z 0,9% do 1,3%;

Naley si spodziewa, e przemiany polskiego rolnictwa, obserwowane w ostatnich 3 dekadach, a zwaszcza od wejcia Polski do Unii Europejskiej, wspierane przez programy Wspólnej Polityki Rolnej, ulegy nasileniu w cigu ostatniego dziesiciolecia. Znajdujemy potwierdzenie tych tendencji w prowadzonych co roku reprezentacyjnych badaniach rolniczych, czyli prowadzonych na czci gospodarstw. Jednak peen ich obraz moemy uzyska jedynie w Powszechnym Spisie Rolnym, jedynym badaniu penym, prowadzonym, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, co 10 lat i dajcym moliwo dokonywania porówna midzynarodowych.

Czy polskie rolnictwo poda ciekami przemian podobnymi do tych, wybieranych przez rolnictwo niemieckie, francuskie czy woskie, czy znalazo wasn drog rozwoju?

Czy potencja ekonomiczny rodzimych gospodarstw rolnych pozwala im konkurowa

na wspólnym europejskim rynku rolnym?

I czy prawd jest, e polskie rolnictwo jest bardziej ekologiczne?

Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Znajdziemy je gdy uytkownicy gospodarstw rolnych, zgodnie z naoonym na nich obowizkiem wezm udzia w badaniu prowadzonym od 1 wrzenia do 30 listopada 2020 r.

Spiszmy si jak na rolników przystao!

 
Zaproszenie do udziau w komisji konkursowej
24.07.2020.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 t.j.)

Wójt Gminy Strzakowo

zaprasza do udziau w komisji konkursowej w celu opiniowania zoonych ofert na realizacj zada publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarzdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

I. Informacje ogólne

1. Celem niniejszego ogoszenia jest wyonienie 2 czonków komisji konkursowej, sporód  kandydatów zgoszonych przez organizacje pozarzdowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Komisja konkursowa powoywana jest w celu opiniowania zoonych ofert na realizacj zadania publicznego gminy Strzakowo w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020, ogoszonego dnia 10 lipca 2020 r.

2. Zgoszenia do udziau w pracach komisji konkursowej powinno by podpisane przez zainteresowan osob oraz upowanione osoby reprezentujce organizacj zgaszajc kandydata.

3. Kada z organizacji pozarzdowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawyo dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie moe zgosi tylko jednego kandydata.

4. Kandydaci, zgaszani do udziau w pracach komisji, wpisywani s na list osób uprawnionych do powoania w skad komisji konkursowej.

5. Zgoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Po spenieniu wymogów formalnych, o wyborze czonka komisji konkursowej zadecyduje Wójt Gminy Strzakowo w drodze zarzdzenia.

6. Udzia w  pracach komisji konkursowej jest nieodpatny. Za udzia w posiedzeniu komisji jej czonkom nie przysuguje zwrot poniesionych kosztów.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skad komisji konkursowej mog wchodzi osoby wskazane przez organizacje pozarzdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, które nie reprezentuj organizacji/podmiotów biorcych udzia w ogoszonym konkursie ofert, ale posiadajce wiedz bd dowiadczenie w dziedzinie z zakresu ogoszonego otwartego konkursu ofert.

III. Zadania czonka komisji konkursowej

1. Zapoznanie si z ofertami;

2. Udzia w posiedzeniach komisji w wyznaczonym terminie;

3. Ocena ofert pod wzgldem formalnym i merytorycznym, z uwzgldnieniem kryteriów okrelonych w otwartym konkursie ofert.

IV. Miejsce i termin zgoszenia kandydatury

1. Zgoszenia kandydata na czonka komisji konkursowej naley dokona na zaczonym do niniejszego ogoszenia formularzu zgoszeniowym i zoy w Urzdzie Gminy Strzakowo Al. Prymasa Wyszyskiego 6, 62-420 Strzakowo, w godzinach 7.30- 15.30, w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpywu zgoszenia do sekretariatu Urzdu Gminy w Strzakowie.

Osoba do kontaktu: Damian Nowaczyk nr telefonu 63 2746024.

 

Formularz zgoszenia


 
Gmina otrzyma dofinansowanie na rozbudow sieci kanalizacyjnej i wodocigowej
15.07.2020.

ImageWe wtorek, 14 lipca w urzdzie gminy podpisana zostaa umowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej w m. Strzakowo i m. Wólka oraz wyposaenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo”. Cakowity koszt inwestycji szacowany jest na3 487 694 z z czego 1 787 304 z stanowi bdzie dofinansowanie w ramach zadania „Gospodarka wodno - ciekowa” objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Po odliczeniu podatku VAT udzia wasny Gminy wyniesie 1 048 219 z.

Realizacja zadnia rozpocznie si jeszcze w tym roku i potrwa dwa lata. Umow o dofinansowanie w imieniu Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego podpisa wicemarszaek Krzysztof Grabowski. W podzikowaniu za wieloletni wspóprac wójt Dariusz Grzywiski wrczy mu pamitkowy medal wydany przez Gmin z okazji 30- lecia Samorzdu Terytorialnego w Polsce.   

GALERIA ZDJ

 
Ogoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacj zadania publicznego
10.07.2020.

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY STRZAKOWO

Na podstawie art. 13  ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1057 t.j.) ogaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT
NA  REALIZACJ  ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY STRZAKOWO W DZIEDZINIE
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2020

I. Rodzaj zadania publicznego.

Organizowanie szkole sportowych w postaci treningów, kursów i innych zaj oraz organizowanie zawodów, rozgrywek, turniejów w rónych dyscyplinach sportowych.

Celami zadania s:

- propagowanie aktywnego spdzenia czasu wolnego,

- poprawa sprawnoci fizycznej dzieci, modziey i dorosych,

- integracja mieszkaców i rodowiska sportowego poprzez organizacj imprez sportowych,

- przeciwdziaanie chorobom cywilizacyjnym,

- inicjowanie i stymulowanie aktywnoci fizycznej w spoecznoci lokalnej, w szczególnoci wród rodzin, seniorów, osób niepenosprawnych,

- wzrost aktywnoci ruchowej mieszkaców poprzez propagowanie sportowego stylu ycia,

Rezultaty:

- organizacja minimum 1 przedsiwzicia zwizanego z organizowaniem szkole sportowych w postaci treningów, kursów i innych zaj oraz organizowania zawodów, rozgrywek, turniejów w rónych dyscyplinach sportowych.

Sposób monitorowania rezultatów:

- ankiety, listy obecnoci, dokumentacja fotograficzna lub inna dokumentacja potwierdzajca realizacj zadania.

II.    Wysoko rodków przeznaczonych na realizacj zadania:

Gmina Strzakowo na realizacj zadania w roku 2020 r. zaplanowaa rodki publiczne w wysokoci 65 000,00 z.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. O dotacj mog ubiega si podmioty speniajce wymogi okrelone ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.).

2. Wymagane dokumenty:

a) oferta zgodna ze wzorem, bdcym zacznikiem nr 1 do rozporzdzenia Przewodniczcego Komitetu do spraw Poytku Publicznego z dnia 24 padziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczcych realizacji zada publicznych oraz wzorów sprawozda z wykonania tych zada (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

b) aktualny odpis z waciwego rejestru lub ewidencji, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji np. z ewidencji Krajowego Rejestru Sdowego, z rejestru Starostwa lub inny dokument waciwy dla podmiotu. W przypadku kserokopii dokumentu naley go potwierdzi za zgodno z oryginaem wraz z dat tego potwierdzenia,

c) statut – ksero dokumentu potwierdzi za zgodno z oryginaem wraz z dat tego potwierdzenia,

d) upowanienia osób skadajcych ofert do reprezentowania podmiotu, jeli dana osoba nie jest wskazana jako uprawniona do jego reprezentowania w dokumencie stanowicym o podstawie dziaalnoci podmiotu,

e) owiadczenie o braku zobowiza publiczno-prawnych wobec budetu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych róde o charakterze publicznym,

f) owiadczenie o numerze konta bankowego.

3. Oferta powinna by zoona w zamknitej kopercie z napisem: „Oferta na realizacj zadania publicznego Gminy Strzakowo w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020”. Na kopercie musi by umieszczony adres zwrotny oferenta.

4. W przypadku zoenia przez jednego oferenta wicej ni jednej oferty nie dopuszcza si moliwo przedoenia jednego kompletu zaczników a kada oferta powinna znajdowa si w osobnej kopercie.

5. Zadanie zlecane jest w formie powierzenia lub wsparcia w rozumieniu zapisów ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

6. W wyniku postpowania konkursowego moe by wybrana wicej ni jedna oferta.

7. Wysoko przyznanej dotacji moe by nisza, ni wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent moe negocjowa zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofa ofert.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Gmina powierza lub wspiera realizacj zadania publicznego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

2. Za koszty kwalifikowane po stronie oferenta (inne rodki finansowe ogóem) uznaje si wydatki ponoszone najwczeniej od dnia wskazanego w ofercie jako dzie rozpoczcia realizacji zadania, natomiast za koszty kwalifikowane po stronie dotacji uznaje si wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.

3. Zadanie powinno by realizowane zgodnie ze zoona ofert i podpisan umow, przy zastosowaniu i przestrzeganiu nastpujcych zasad:

a) wkad moe pochodzi z: wkadu wasnego finansowego, wkadu osobowego, wkadu rzeczowego, wiadczenia pieninego od odbiorców zadania, które stanowi odrbne ródo finansowania zadania w ofercie, rodków finansowych z innych róde publicznych.

b) w ramach zadania oferent nie moe pobiera wiadczenia pienine od odbiorców zadania. Dopuszcza si pobieranie wiadcze pieninych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, e oferent realizujcy zadanie publiczne prowadzi dziaalno odpatn poytku publicznego, z której przychód przeznacza na dziaalno statutow.

c) dopuszcza si dokonywanie przesuni pomidzy poszczególnymi pozycjami kosztów dziaania oraz pomidzy dziaaniami. Przesunicie uznaje si za zgodne z umow, jeeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosa o wicej ni 20 %.

d) Dotacja nie bdzie udzielana na: zakup gruntów, dziaalno gospodarcz, dziaalno polityczn, pokrycie zobowiza powstaych przed zawarciem umowy, realizacj inwestycji, zakup rodków trwaych, remonty, pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników poza zakresem realizacji zadania publicznego, nagrody pienine, projekty dyskryminujce jakiekolwiek osoby lub grupy.

e) Realizacja zleconego zadania nastpuje po zawarciu umowy.

f) W trakcie realizacji zadania mog by dokonywane zmiany: w zakresie sposobu realizacji zadania oraz harmonogramie pod warunkiem, e nie zmieniaj istoty zadania publicznego. Zmiany wymagaj zgoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Zmiany nie wymagaj aneksu do umowy.

g) Zadanie uznaje si za zrealizowane, jeeli osignity zostanie poziom 70 % rezultatów.

h) Zajcia dla odbiorców oferty powinny by realizowane w miejscach atwo dostpnych i dostosowanych do specyfiki grupy docelowej.

4. Podmioty, które otrzymaj dotacj na realizacj zadania s zobowizane zamieszcza w sposób czytelny informacj, i realizowany projekt jest dofinansowany z budetu Gminy. Informacja wraz z logo Gminy powinna by zawarta w materiaach informacyjnych, promocyjnych, w wydawanych w ramach zadania publikacjach, poprzez media, na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak równie stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczn na miejscu jego realizacji tablic lub ustn informacj skierowan do odbiorców zadania.

5. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje si zasad równoci, w szczególnoci dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

6. Zleceniobiorca zobowizany jest do zoenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie ze wzorem, bdcym zacznikiem nr 5 do rozporzdzenia Przewodniczcego Komitetu do spraw Poytku Publicznego z dnia 24 padziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczcych realizacji zada publicznych oraz wzorów sprawozda z wykonania tych zada (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w terminie 30 dni od dnia zakoczenia realizacja zadania publicznego.

V. Termin skadania ofert.

1. Ofert konkursow mona skada (poczt lub osobicie) w sekretariacie Urzdu Gminy w Strzakowie Al. Wyszyskiego 6, 62 – 420 Strzakowo w terminie do dnia 3 sierpnia 2020 roku,  do godz. 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpywu oferty do sekretariatu Urzdu Gminy w Strzakowie.

2. Oferty zoone po terminie lub dorczone po terminie nie bd brane pod uwag w konkursie i zostan zwrócone oferentom bez otwierania.

VI. Termin i tryb wyboru oferty.

1. W cigu 30 dni od upywu terminu skadania ofert Wójt Gminy Strzakowo ogosi decyzj o powierzeniu lub wsparciu realizacji zadania wybranym organizacj.

2. Oferty sporzdzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostan bez rozpatrzenia.

3. Zoone oferty rozpatrywane bd pod wzgldem formalnym i merytorycznym przez Komisj Konkursow powoan przez Wójta Gminy Strzakowo

4. Decyzj o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Strzakowo.

5. Wyniki konkursu zostan ogoszone w Biuletynie Informacji  Publicznej, na stronie internetowej  www.strzalkowo.pl oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy Strzakowo.

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Przy wyborze oferty pod uwag brane bd nastpujce kryteria:

1. Kryteria oceny formalnej:

a) czy oferta zostaa zoona w terminie ustalonym w ogoszeniu o konkursie,

b) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowizujcego wzoru,

c) czy oferta posiada wypenione wszystkie punkty formularza,

d) czy oferta zawiera wymagane zaczniki,

e) czy podmiot skadajcy ofert prowadzi dziaalno statutow w dziedzinie objtej konkursem,

f) czy oferta jest podpisana przez osoby do tego upowanione,

g) czy termin zakoczenia zadania jest okrelony do 31.12.2020 r.

2. Kryteria oceny merytorycznej:

1) Warunkiem przystpienia komisji do merytorycznej oceny oferty jest zgodno celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Rad Gminy Strzakowo uchwa Nr X/109/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie Programu wspópracy Gminy Strzakowo z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na rok 2020,

2) Dokonujc oceny oferty komisja przyznaje punkty:

a) od 0 do 10 pkt.: oceniajc moliwo realizacji zadania publicznego przez oferenta, rzetelno przedstawionego opisu i harmonogramu zadania,

b) od 0 do 20 pkt.: oceniajc rzetelno i poprawno przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

c) od 0 do 20 pkt.: oceniajc proponowan jako wykonania zadania: - atrakcyjno proponowanych dziaa,- czy cele odpowiadaj na opisan potrzeb, - opis rekrutacji uczestników (czy sposób rekrutacji jest odpowiedni do zakadanych celów zadania), - zakadane rezultaty,

d) od 0 do 10 pkt.: oceniajc wkad (finansowy wasny, rzeczowy, osobowy w tym wiadczenia wolontariuszy i praca spoeczna czonków),

e) od 0 do 3 pkt.: oceniajc dotychczasow wspóprac oferenta z Gmin Strzakowo, rzetelno i terminowo oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel rodków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizoway zadanie).

3. Za ofert zaopiniowan pozytywnie uwaa si kad, która uzyskaa co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów, tj. 32 punkty. Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzj o wysokoci kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Wójt Gminy Strzakowo w formie Zarzdzenia.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

Gmina Strzakowo zrealizowaa w roku 2019 zadanie tego samego rodzaju na kwot w wysokoci 50 000,00 z. W biecym roku ogoszenia konkursu Gmina Strzakowo nie realizowaa takiego zadania publicznego.

Informacje dodatkowe:

Oferent, realizujc zadanie, jest zobowizany do stosowania przepisów prawa, w szczególnoci Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych, DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


                                                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                                     /-/ mgr in. Dariusz Grzywiski

 

Wzór oferty do pobrania

 
Komunikat dotyczcy wprowadzenia stopnia alarmowego BRAWO-CRP
10.07.2020.
Image
Image
 
Powszechny spis rolny - wane informacje
09.07.2020.

Image

1 wrzenia 2020 r. w caej Polsce rozpocznie si Powszechny Spis Rolny, którym objte s gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, atake te uytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie majce osobowoci prawnej.

Jak mona wzi udzia w spisie?

Podstawow form udziau w badaniu jest samospis przez Internet, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikacj internetow dostpn pod adresem: https://spisrolny.gov.pl. Aplikacja jest dostosowana dorónych typów urzdze, w tym take do tabletów i telefonów komórkowych. Dla uytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadaj dostpu do Internetu,urzdy gmin zorganizuj punkty do samospisu, zapewniajc w nich take wsparcie ze strony pracowników urzdu.

Przewidziane s równie dwie inne formy udziau w spisie:wywiad, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny (zada takie same pytania,jakie s w formularzu elektronicznym) oraz wywiad bezporedni z udziaem rachmistrza terenowego (jeli sytuacja epidemiczna w kraju sprawi, e kontakt osobisty bdzie bezpieczny). Wszystkie formy gwarantuj taki sam - wysoki -poziom bezpieczestwa i poufnoci zebranych danych.

Mona równie zadzwoni na infolini pod numerem 22 279 99 99 (wew. 1) i wybra opcj poczenia z rachmistrzem, który przeprowadzi spis telefonicznie.

Udzia w badaniu, zgodnie z ustaw z  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., jest obowizkowy!

Na jakie pytania trzeba bdzie odpowiedzie?

W spisie rolnym bd zbierane dane, dotyczce m.in.: osoby kierujcej gospodarstwem rolnym, pooenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowoci prawnej, typu wasnoci uytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju uytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów wedug upraw, powierzchni nawadnianej, zuycia nawozów mineralnych i organicznych, liczebnoci i struktury stada zwierzt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich oraz liczby i rodzaju maszyn czy urzdze rolniczych, a take wkadu pracy w gospodarstwo rolne uytkownika, czonków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Co wane w badaniu zbierane s dane wedug stanu na dzie 1 czerwca 2020 r., nie w dniu dokonywania czynnoci spisowych.

Po co zbierane s dane?

Dane w Powszechnym Spisie Rolnym zbierane s na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, w tym podziau rodków unijnych. Komisja Europejska rekomenduje przeprowadzanie spisów co dziesi lat w roku koczcym si na „0”, dlatego moliwe bdzie dokonanie porówna midzynarodowych. Zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i zwizanych z nimi gospodarstwach domowych, jest niezbdne dla realizacji krajowej, regionalnej lokalnej polityki rolnej  i spoecznej na wsi. To jedyne badanie rolne, które pozwala na udostpnianie informacji i analizy na poziomie gminy. Informacje zebrane w spisie poka kierunek i nasilenie zamian, jakie zaszy w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020. Posu take do wykonania  zobowiza Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych ni EUROSTAT organizacji midzynarodowych (m.in. FAO, OECD).

Czy potrzebne bd jakie dokumenty?

Aplikacja spisowa nie przewiduje zaczania adnych dokumentów: dowodu osobistego, zawiadczenia o wpisie do rejestru REGON, aktu wasnoci itp. Nie trzeba te okazywa adnych dokumentów rachmistrzowi terenowemu.

Kto bdzie mia dostp do danych?

Zarówno dane przekazywane poprzez aplikacj on-line, jak i za porednictwem rachmistrza - telefonicznie, natychmiast przesyane s na serwery Gównego Urzdu Statystycznego. Dostp do nich bd mieli wycznie pracownicy statystyki publicznej, którzy przed podjciem pracy skadaj lubowanie: „Przyrzekam, e bd wykonywa swoje prace na rzecz statystyki publicznej z ca rzetelnoci, zgodnie z etyk zawodow statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”. Takie samo przyrzeczenie skadaj rachmistrze spisowi. Za naruszenie tajemnicy statystycznej, czyli udostpnienie danych zebranych od respondentów, grozi kara pozbawienia wolnoci do lat 3.

Urzdy gmin, podobnie jak wszyscy inni uytkownicy danych statystycznych (w tym organy administracji rzdowej, samorzdowej), otrzymaj zagregowane informacje w postaci zestawie dla jednostek administracyjnych (gmin) lub okrelonych w inny sposób obszarów. Przy czym zostan one przedstawione w taki sposób i tylko pod takim warunkiem, e niemoliwe bdzie dotarcie do danych osobowych. 

Uytkownicy gospodarstw rolnych otrzymaj w ostatnich dniach sierpnia list Generalnego Komisarza Spisowego zawiadamiajcy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Powszechny Spis Rolny 2020 zakoczy si 30 listopada br. Spiszmy si jak na rolników przystao!

Urzd Statystyczny w Poznaniu informuje, e od czwartku 2 lipca br. funkcjonuje fanpage @UrzadStatystycznywPoznaniu, na którym zamieszczane bd informacje dotyczce PSR, aktualnie prowadzonych dziaa oraz materiay promocyjne, konkursy dla uytkowników gospodarstw rolnych, mieszkaców gmin, itp.

 
Kampania #bdwidoczny - wsparcie dla przedsibiorcw
09.07.2020.

Image

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 71 - 80 z 1556
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg