KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna
Ostrzeenie IMGW
13.10.2020.

Ostrzeenie meteorologiczne Nr 65


IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopie zagroenia: Intensywne opady deszczu/ 1

Obszar: województwo wielkopolskie powiat supecki

Wano: od godz. 17:00 dnia 13.10.2020 do godz. 12:00 dnia 14.10.2020

Przebieg: Prognozuje si wystpienie opadów deszczu, okresami o nateniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysoko opadów za okres wanoci Ostrzeenia od 35 mm do 50 mm.

Prawdopodobiestwo wystpienia zjawiska(%): 90%

Uwagi: Ze wzgldu na dynamiczn sytuacj Ostrzeenie moe by aktualizowane.

 

Pena tre komunikatu ostrzegawczego


 
Rzdowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 3 wnioski Gminy na kwot 8 960 000 z
08.10.2020.

ImageGmina Strzakowo zoya w biecym roku trzy wnioski o dofinansowanie z Rzdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na czn kwot prawie 9 mln z. ródem finansowania programu jest Fundusz COVID-19.

Pierwszy z wniosków dotyczy przebudowy drogi gminnej w cu wraz z rozbudow owietlenia ulicznego. Realizacja zadania pozwoli na zwikszenie dostpnoci transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczestwa uczestników ruchu oraz pozwoli na stworzenie spójnego systemu transportowego w wymiarze lokalnym i krajowym - przejazd wojsk sojuszniczych do bazy w Powidzu do czasu wybudowania dróg obronnych oraz  transport budowlany do czasu wybudowania bazy. Szacowany koszt inwestycji to ponad 7 mln z.

Drugi wniosek obejmuje budow sali wiejskiej w Skarboszewie na kwot 840 tys. z. Nowoczesny, dostosowany do osób niepenosprawnych obiekt bdzie stanowi miejsce spotka suc aktywizacji spoeczno - kulturalnej mieszkaców.   

Te same funkcje spenia miaaby nowa sala wiejska w Paruszewie,której koszt ma wynie 820 tys. z. Inwestycja, podobnie jak obiekt w Skarboszewie jest od wielu lat bardzo oczekiwana przez tamtejsz spoeczno,która obecnie nie dysponuje miejscem, które dawaoby moliwo rozwoju ycia kulturalnego.   

*zdjcie przedstawia wizualizacj sali w Skarboszewie

 
Ogoszenie Wjta Gminy Strzakowo
07.10.2020.

Strzakowo, dnia 07.10.2020 r.

 

OGOSZENIE

Wójt Gminy Strzakowo i Burmistrz Miasta Supcy zapraszaj do zapoznania si z rozwizaniami projektowymi w opracowanej zweryfikowanej dokumentacji projektowej „rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudow owietlenia ulicznego” w m. ec gmina Strzakowo i ul. ec m. Supca, uwzgldniajcej uwagi i wnioski mieszkaców.

Umoliwiamy Pastwu zapoznanie si z projektem drogi, umieszczonym na stronach internetowych:

•    Burmistrza Miasta Supcy - zarzdcy drogi na terenie gminy miejskiej Supca

-    www.miasto.slupca.pl

•    Wójta Gminy Strzakowo - zarzdcy drogi na terenie gminy Strzakowo

-    www.strzalkowo.pl

oraz  na spotkaniu z  projektantem:

-    w dniu 14 padziernika 2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w Urzdzie Gminy Strzakowo - sala nr 4 - dla odcinka drogi na terenie gminy Strzakowo,

-    w dniu 15 padziernika 2020 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 w Urzdzie Miasta Supca  - sala nr 319 - dla odcinka drogi na terenie Gminy Miejskiej Supca.


Wnioski, uwagi i zastrzeenia dotyczce projektu mona przesya w formie pisemnej poczt lub e-mailem na poniej podane adresy do dnia 16.10.2020 r.:

- dla odcinka drogi na terenie Gminy Miejskiej Supca:

   - rodki komunikacji elektronicznej e-mail: um@miasto.slupca.pl

   - wrzucenie koperty do skrzynki przy wejciu do Urzdu Miasta Supcy

    - przesyk pocztow Urzd Miasta w Supcy - ul. Puaskiego 21, 62-400 Supca

- dla odcinka drogi na terenie Gminy Strzakowo:

    - rodki komunikacji elektronicznej e-mail: ug@strzalkowo.pl

    - wrzucenie koperty do skrzynki przy wejciu do Urzdu Gminy Strzakowo

    - przesyk pocztow Urzd Gminy Strzakowo - ul. Al. Prymasa Wyszyskiego 6, 62-420 Strzakowo.


Osoby, które bd chciay zapozna si z planem sytuacyjnym osobicie na dyurze z projektantem obowizane s do przestrzegania zalece Gównego Inspektora Sanitarnego dot. zapobiegania zagroeniu epidemiologicznemu w szczególnoci zaraenia koronawirusem (COVID19):

1) Stosowa waciw higien rk – dezynfekcja oraz rkawice ochronne.

2) Stosowa higien kaszlu i oddychania – zakrycie ust i nosa za pomoc maski ochronnej, chusty, innego zabezpieczenia.

3) Zachowa bezpieczn odlego (min. 2 metry).

                                                                                                    

                                                                                                                             Wójt Gminy Strzakowo

                                                                                                                              /-/ Dariusz Grzywiski

 
Strzakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wraca do zaj
01.10.2020.
Image
 
 
Komunikat Wjta Gminy Strzakowo
30.09.2020.

Image

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuj, e w zwizku z zaplanowan zbiórk odpadów w padzierniku w dniach:

- 03.10.2020 – zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (sprzt musi by kompletny);
- 10.10.2020 – odpadów wielkogabarytowych;
zmianie ulega punkt zbiórki w Strzakowie. Odpady naley dostarczy na plac przy ul. Powidzkiej 2B w godz. 7.00 – 12.00 (dawniej plac PBO).

Punkty wyznaczone w pozostaych miejscowociach nie ulegaj zmianie tj. Sierakowo – przy sklepie, Ostrowo Kocielne – parking przy Kociele, Katarzynowo – u sotysa, Chwakowice, Janowo, Paruszewo, Skarboszewo – przy tablicy ogosze, Babin, Brudzewo, Szemborowo, Kornaty, Krpkowo, Graboszewo – przy sali wiejskiej, Kokczyn Pierwszy – skrzyowanie z drog do Katarzynowa, Staw II – teren Spódzielni Mieszkaniowej, Wólka – przy sklepie, Modziejewice – skrzyowanie przy wjedzie na osiedle po PGR.

Odpady w dniu zbiórki powinny  zosta wystawione w wymienionych punktach do godz. 7.00.

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy Strzakowo
                                                                                                                                 /-/ Dariusz Grzywiski


 
XVI sesja Rady Gminy Strzakowo
27.09.2020.

W czwartek, 1 padziernika br. o godz. 10:00 w Gminnym Orodku Kultury i Sportu w Strzakowie odbdzie si XVI sesja Rady Gminy Strzakowo. Porzdek obrad wraz z projektami uchwa znale mona TUTAJ. Transmisja z posiedzenia prowadzona bdzie na platformie esesja.tv.

 
Powszechny spis rolny - wane informacje
23.09.2020.

Image

Powszechny Spis Rolny 2020 – jak si spisa?

Co dziesi lat do drzwi uytkowników gospodarstw rolnych puka rachmistrz by przeprowadzi w ich gospodarstwie wywiad bezporedni do powszechnego spisu rolnego. Zadaje pytania dotyczce gospodarstwa, m.in.  uytkowania gruntów, produkcji rolniczej,zarówno tej rolinnej, jak i zwierzcej, wyposaenia w maszyny rolnicze, liczby pracujcych i czasu powicanego na prac w gospodarstwie rolnym. Dawniej odpowiedzi zapisywa na papierowym, a podczas ostatniego spisu - w roku 2010 - na elektronicznym formularzu.

W zmieniajcym si wiecie zmieniaj si take metody zbierania danych statystycznych, coraz czciej powtarzalne i mozolne dziaania czowieka (zapisywanie rczne pozyskiwanych w spisie informacji na formularzu papierowym) moe zastpi  komputer i odpowiednie oprogramowanie, które nie tylko zwikszaj bezpieczestwo przekazywanych danych, pozwalaj na ich zbieranie od wielkiej liczby uczestników bada jednoczenie, obniaj koszty, skracaj czas od zebrania do udostpnienia  informacji w formie baz danych i opracowa statystycznych, ale take maj istotny pozytywny wpyw na rodowisko. Oczywicie zmienia si take polskie rolnictwo. Tutaj te wida automatyzacj - coraz czciej rolników zastpuj zaawansowane maszyny wyposaone w komputery do zbierania i analizowania danych z gospodarstwa, wspierajc rolników w podejmowaniu decyzji. Coraz wicej czynnoci sterowanych jest przez specjalistyczne oprogramowanie, a informacje o produkcji rolniczej zapisywane s w bazach danych.  

Uytkownicy gospodarstw rolnych, którzy uczestniczyli w spisie 10 lat temu pamitaj zapewne, e poza osobistym kontaktem z rachmistrzem spisowym w gospodarstwie rolnym, badanie przeprowadzane byo take w formie wywiadu telefonicznego, gdy ankieter dzwoni do rolników i zadawa pytania, a odpowiedzi zapisywa na komputerze. Ju wtedy dostpna bya take forma samospisu przez internet, czyli taka gdzie to uytkownik gospodarstwa rolnego, sam poprzez stron internetow, dokonywa zapisu danych na formularzu badania.

Mino 10 lat, podczas których udoskonalono metod samospisu, wikszo bada gospodarczych przedsibiorstw realizowanych przez statystyk publiczn wykorzystuje tzw. portal sprawozdawczy GUS. Zatem take badania rolnicze mog i powinny i z duchem czasu. W tym roku dodatkowo, pandemia koronawirusa COVID-19 moe sprawi, e bezporedni kontakt z rachmistrzem spisowym podczas jego wizyty w gospodarstwie rolnym nie bdzie ju moliwy. W tej sytuacji podstawowymi formami udziau w spisie rolnym jest samospis przez internet i wywiad telefoniczny.

Co zatem zrobi, by zrealizowa obowizek naoony na uytkowników gospodarstw rolnych ustaw?

Rolnicy posiadajcy dostp do komputera (ale moe by te smartfon lub tablet) z dostpem do internetu powinni wybra metod samospisu przez internet, która posiada szereg zalet: uytkownik gospodarstwa rolnego moe wzi udzia w badaniu w wygodnym dla siebie momencie (wczenie rano, w przerwie na kaw lub nawet w nocy), mona przerwa wypenianie formularza i wróci do niego w cigu 14 dni, mona cofn si do pyta, na które ju odpowiedzielimy i poprawi dane, jeli mamy wtpliwoci lub pami nas zawodzi. Moemy dopyta domowników lub wspópracowników bez presji  czasu (jeli aplikacja wykryje brak aktywnoci to po 30 minutach po prostu nas wyloguje zapisujc udzielone ju odpowiedzi).  Pytania opatrzone s wyjanieniami, definicjami i dodatkowymi informacjami, np. stanu na jaki dzie lub jakiego okresu dotycz. Dane przesyane s bezporednio na serwer, a wic zupenie bezpieczne. Samospisu przez internet mona dokona do 30 listopada br.

Co zatem trzeba zrobi? Przede wszystkim naley:

- wej na stron spisrolny.gov.pl. Aplikacja spisowa dostpna na wspomnianej stronie dziaa w przegldarkach: Google Chrome, FireFox, Safari, Microsoft Edge17+, Opera,

- zaakceptowa tzw. ciasteczka (cookies),

- wczy obsug JavaScript w przegldarce internetowej (domylnie przegldarka ma ju takie ustawienia),

- wskaza czy prowadzi si gospodarstwo jako osoba fizyczna czy jako firma lub organizacja - od tego zaley bowiem sposób logowania. Uytkownik gospodarstwa indywidualnego moe si zalogowa podajc swój PESEL oraz jeden  z numerów  identyfikacyjnych  wykorzystywanych  w  systemach  administracji publicznej (numer gospodarstwa rolnego wydrukowany w licie informacyjnym Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny w ewidencji producentów ARIMR), przy tym uytkownik sam decyduje, który z numerów identyfikacyjnych wykorzysta do logowania w aplikacji samospisu.  Mona te skorzysta z usugi krajowego wza identyfikacji elektronicznej i zalogowa si poprzez: Profil Zaufany, e-dowód lub konta niektórych banków. Wane by wybra najwygodniejsz dla nas form logowania ju za pierwszym razem, bowiem jeli przerwiemy wypenianie formularza, ponowne logowanie odbdzie si t sam drog. Firmy lub organizacje wykorzystuj do logowania w aplikacji spisowej swój identyfikator i haso z portalu sprawozdawczego GUS.

Interfejs aplikacji jest przejrzysty, intuicyjny i jednolity dla caego formularza. Znajdziemy w nim wszystkie niezbdne informacje oraz wskanik postpu  samospisywania si. Inteligentny formularz elektroniczny zasygnalizuje bdy, które bdzie naleao poprawi, aby przej do kolejnych pyta i ostrzeenia, gdy np. pominiemy pytanie nieobowizkowe. Wywietlone ostrzeenia pozwalaj nam na kontynuacj pracy na formularzu spisowym, ale zasygnalizuj konieczno zwrócenia uwagi na pominite czci. Jeli formularz zostanie wypeniony poprawnie uytkownik na koniec otrzyma potwierdzenie, e samospis zosta zakoczony.

Co zrobi gdy nie moemy wypeni formularza przez internet, w caoci lub czci?

Na tych sporód uytkowników gospodarstw rolnych, którzy z rónych wzgldów nie mog lub nie chc samodzielnie wypeni formularza spisowego na stronie spisrolny.gov.pl oraz dla tych, którzy napotkaj trudnoci w odpowiedzi na pytania formularza ju rozpocztego, czekaj rachmistrze telefoniczni – dostpni pod numerem telefonu infolinii 22 279 99 99 (od poniedziaku do niedzieli od 8:00 do 20:00). Nie tylko udziel oni wszystkich informacji dotyczcych Powszechnego Spisu Rolnego 2020, ale - jeli wybierzemy kana „spisz si przez telefon” - przeprowadz wywiad telefoniczny, a odpowiedzi na pytania spisowe zapisz w formularzu elektronicznym. W ten sposób take obowizek spisowy zostanie zrealizowany.

Co si stanie jeli uytkownik gospodarstwa rolnego nie wemie udziau w spisie poprzez samospis przez internet lub telefon?

Od 16 wrzenia do 30 listopada br. Powszechny Spis Rolny 2020 prowadzi bd rachmistrze telefoniczni, którzy dzwoni bd do uytkowników gospodarstw rolnych w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Sposób realizacji badania bdzie podobny jak w przypadku samospisu przez telefon,  z wykorzystaniem  infolinii, jednak w tym przypadku kontakt z gospodarstwem rolnym inicjowa bdzie rachmistrz. Jeli rolnik nie zrealizowa badania przez internet do chwili telefonu od rachmistrza, nie rozpocz wypeniania formularza spisowego, lub jeli od rozpoczcia pracy z formularzem upyno 14 dni – nie moe odmówi rachmistrzowi odpowiedzi na pytania spisowe. Udzia w spisie jest obowizkowy, rolnik ma prawo wyboru formy swojego udziau w badaniu, ale jedynie do czasu kontaktu z rachmistrzem telefonicznym lub terenowym. Ustawa o powszechnym spisie rolnym 2020 przewiduje take udzia w badaniu rachmistrzów terenowych, zbierajcych dane poprzez wywiady bezporednie z uytkownikami gospodarstw rolnych. Powinni oni rozpocz prac 1 padziernika br., jednak uruchomienie tego kanau zbierania danych bdzie zaleao od sytuacji epidemicznej kraju lub jego czci. Rachmistrze terenowi podejm sw prac tylko jeli bdzie to cakowicie bezpieczne. W przeciwnym razie docz oni do grupy rachmistrzów telefonicznych i zrealizuj badanie przez telefon.

 
Harmonogram zaj na gminnych obiektach sportowych
16.09.2020.
Image

Image

 
Nowe nawierchnie gminnych drg
16.09.2020.

ImageW ramach biecego utrzymania drógw roku 2020 wymieniono nawierzchni asfaltow na piciu drogach gminnych. Nowe dywaniki pooone zostay na odcinku dojazdowym do Zespou Szkolno -Przedszkolnego w Wólce, drodze relacji Unia - Modziejewice oraz fragmentach ulic:Górnej, Andrzejewskiego i Rolniczej w Strzakowie. Koszt prac to 250 tys. z.

GALERIA ZDJ

 
Informacja w sprawie przebudwy drogi w cu
15.09.2020.
Image
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 41 - 50 z 1556
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg