KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna
XVII sesja Rady Gminy Strzakowo
23.11.2020.

W czwartek, 26 listopada br. o godz. 10:00 w Gminnym Orodku Kultury i Sportu w Strzakowie odbdzie si XVII sesja Rady Gminy Strzakowo. Porzdek obrad wraz z projektami uchwa znale mona TUTAJ. Transmisja z posiedzenia prowadzona bdzie na platformie esesja.tv.

 
Zawiadomienie o wszczciu postpowania w sprawie podziau nieruchomoci
18.11.2020.

Strzakowo, dnia 18.11.2020 r.

 

 GPP.6831.13.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w zw.  z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) zawiadamiam o wszczciu z urzdu postpowania w sprawie podziau nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym, pooonej w miejscowoci Strzakowo, obrb Strzakowo, powiat supecki, stanowicej dziak ewidencyjn nr 694/1, dla której Sd Rejonowy w Supcy prowadzi ksig wieczyst KN1S/00034831/9

Podzia wyej opisanej nieruchomoci jest niezbdny dla realizacji celu publicznego tj. wydzielenie dziaki gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Ogrodowej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 1990).

Informacja Wójta Gminy Strzakowo o zamiarze wszczcia z urzdu postepowania administracyjnego w sprawie podziau nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym podana zostaa do publicznej wiadomoci w okresie od 11 wrzenia 2020 r. do 11 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie podaje si do publicznej wiadomoci poprzez ogoszenie na tablicy ogosze Urzdu Gminy Strzakowo oraz na stronie internetowej Urzdu Gminy.

 

 

                                                                                                      Zastpca Wójta Gminy Strzakowo

                                                                                                                /-/ Lidia midowicz

 
Serce na nakrtki zabio w Strzakowie
13.11.2020.

ImagePrzed Urzdem Gminy stan pojemnik w ksztacie serca na plastikowe nakrtki. Mona do niego wrzuca niemal wszystkie rodzaje nakrtek niezalenie od wielkoci, ksztatu, czy koloru. Mog to by np. nakrtki po napojach w plastikowych butelkach i kartonach, nabiale, ale take rónego rodzaju kosmetykach, pynach do prania, pukania czy innych rodkach czyszczcych. Wane, by nie dorzuca do nakrtek innych przedmiotów.

Nakrtki bd zbierane dla osób potrzebujcych, które si do nas zgosz. Po zapenieniu serce zostanie oprónione, a nakrtki trafi do osoby, na rzecz której aktualnie prowadzona jest zbiórka. Kady kto chciaby skorzysta z takiej formy pomocy proszony jest o kontakt z Urzdem Gminy pod nr tel. 63 274 60 55 lub mailowo na adres ug@strzalkowo.pl.

Zachcamy wszystkich do zbierania nakrtek i wrzucania ich do strzakowskiego serca. To nie tylko pomoc potrzebujcym, ale take wyraz naszej troski o rodowisko naturalne.

 
Narodowe wito Niepodlegoci
12.11.2020.

ImageTegoroczne obchody Narodowego wita Niepodlegoci w Gminie znacznie róniy si od poprzednich. W zwizku z pandemi koronawirusa nie odbyy si uroczystoci w Miejscu Pamici w cu, a jedynym punktem obchodów bya msza w. w intencji Ojczyzny w kociele pw. w. Doroty w Strzakowie. Przed jej rozpoczciem delegacja samorzdowców zoya kwiaty przy pomniku Powstaców Wielkopolskich.

Z powodu obowizujcych obostrze sanitarnych w ograniczonej formie wystartowa równie Indywidualny Bieg Niepodlegociowy organizowany co roku z inicjatywy mieszkaców. Tym razem biegacze nie pobiegli wspólnie, ale kady móg pokona dowolny dystans o dowolnej porze. Wane byo, by w jego trakcie przekroczy miejsce, w którym przed laty znajdowaa si granica midzy zaborami.

GALERIA ZDJ

 
Podatki pozostan bez zmian
12.11.2020.

ImageW 2021 roku podatki w Gminie Strzakowo zostan utrzymane na obecnym poziomie. Taka decyzja podjta zostaa w toku prac nad przyszorocznym budetem pomimo, e obwieszczenie Ministra Finansów z 23 lipca 2020 roku zakada podwyszenie górnych granic stawek podatków i opat lokalnych o 3,9% w stosunku do roku poprzedniego. Dziaanie to ma na celu zagodzenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa, która dotkna szczególnie przedsibiorców i rolników oraz osoby, które w jej wyniku straciy prac.  Propozycj wójta, by w trudnym ekonomicznie czasie pandemii nie podwysza obowizujcych podatków pozytywnie zaopiniowali ju radni na poczonym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy. Uchwaa w tej sprawie podjta zostanie podczas najbliszej sesji, któr zaplanowano na 26 listopada.

Aktualne stawki podatków obowizujcych na terenie Gminy znale mona TUTAJ.

 
List Wjta Gminy z okazji Narodowego wita Niepodlegoci
09.11.2020.

Image
 

 

 Szanowni Mieszkacy,

           

            Jak co roku, 11 listopada nasze myli biegn ku wielkiemu wydarzeniu, jakim byo odzyskanie przez Polsk niepodlegoci w 1918 roku. To najwaniejsze z narodowych wit zawsze budzi w nas ogromn dum, wzruszenie i wdziczno przodkom, którzy dla dobra Ojczyzny nie bali si ponie najwyszej ofiary - wasnego ycia.

            Wanie ta wdziczno i rado z odzyskanej wolnoci gromadziy nas w ostatnich latach
w miejscu szczególnym i symbolicznym - Miejscu Pamici w cu, które utworzone zostao
z inicjatywy samorzdów: Gminy Strzakowo, Miasta Supca i Powiatu Supeckiego. Dziki wspólnym staraniom dawna granica zaborów ju nie dzieli, a czy znakomicie oddajc charakter wita Niepodlegoci.

            Niestety, w tym roku, ze wzgldu na pandemi koronawirusa, 11 listopada nie spotkamy si w tym wyjtkowym miejscu. W zwizku z zagroeniem epidemicznym oraz obowizujcymi obostrzeniami gminne uroczystoci postanowilimy ograniczy jedynie do mszy w. w intencji Ojczyzny w kociele pw. w. Doroty i zoenia przez delegacj samorzdowców kwiatów przy Pomniku Powstaców Wielkopolskich w Strzakowie. W zaistniaej sytuacji zdecydowalimy równie, e premiera publikacji pt. „Z Ziemi Strzakowskiej do doów mierci” autorstwa Michaa Paweczyka, któr planowalimy przekaza w Pastwa rce wanie 11 listopada, odbdzie si
w innym terminie.

            Znalelimy si w sytuacji, w której przyszo nam mierzy si z niewidzialnym wrogiem. Koronawirus zagraa nie tylko naszemu yciu, ale ma take bardzo negatywny wpyw na dalszy rozwój Polski. Dzi, by moe jak nigdy wczeniej, potrzebujemy solidarnoci, odpowiedzialnoci
i troski o siebie nawzajem i wspóln przyszo.

            Pomimo braku tradycyjnych obchodów wita Niepodlegoci prosz o uczczenie tego wyjtkowego dnia i pami o wszystkich, którzy przelewali krew w walce o wolno naszej Ojczyzny. Pamitajmy, e nie zostaa nam ona dana raz na zawsze i kadego dnia musimy j pielgnowa.                                                                                                                Wójt Gminy Strzakowo
                                                                                                            /-/ Dariusz Grzywiski

 
Narodowe wito Niepodlegoci
07.11.2020.
Image
 
Program "Wspieraj Seniora"
30.10.2020.

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Strzakowie informuje, e od 20 X 2020 r. zosta uruchomiony Program wsparcia na rzecz osób powyej 70 r. ycia, które w obowizujcym stanie epidemii zdecyduj si na pozostanie w domu i nie s w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zdoby artykuów podstawowej potrzeby. Usuga wsparcia bdzie polegaa w  szczególnoci na dostarczaniu zakupów  obejmujcych w/w artykuy, w tym artykuy spoywcze, rodki higieny osobistej.

Potrzeby mona zgasza telefonicznie pod nr infolinii 22 505 11 11  lub bezporednio do Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Strzakowie w dniach od poniedziaku do pitku w godz. 7.30 do 15.30  pod nr. tel. 63 2750 149.

Koszty zakupów pokrywa senior.

 

Seniorze! Zosta w domu. Nie lekcewa zagroenia. Twoje zdrowie jest najwaniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliszego orodka pomocy spoecznej w Twojej okolicy. Orodek pomocy spoecznej bdzie z Tob w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie bdzie móg Ci pomóc.

 

Instrukcja zgoszenia dla Seniora

 
Zasady postpowania z odpadami w czasie pandemii
29.10.2020.
Image
 
 
Powszechny spis rolny - nowe numery telefonw
27.10.2020.

Image

Rolniku!

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu przypomina, e zgodnie art. 8a ust. 2. ustawy o powszechnym spisie rolnym uytkownik gospodarstwa rolnego, który nie moe dopeni obowizku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególnoci ze wzgldu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego uytkownika, zgasza ten fakt subom statystyki publicznej, telefonujc na podany do wiadomoci publicznej numer infolinii spisowej, nie póniej ni do dnia 31 padziernika 2020 r.

Jeli zatem jeszcze tego nie zrobie, zrób to jak najszybciej!

Jednoczenie uwzgldniajc napywajce opinie i sugestie respondentów z naszego województwa, niezalenie od funkcjonujcej infolinii ogólnopolskiej Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomio dodatkowe linie telefoniczne z moliwoci dokonania samospisu.

Poniej zamieszczamy numery telefonów dla uytkowników gospodarstw rolnych odpowiednio z:

- powiatu: zotowskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, wgrowieckiego, midzychodzkiego, szamotulskiego, obornickiego, gnienieskiego - 67 35 27 203, 67 35 27 207, 67 35 27 208

- miasta Pozna i powiatu: poznaskiego, redzkiego, wrzesiskiego, supeckiego, jarociskiego, pleszewskiego, krotoszyskiego - 61 27 98 323,

- miasta Leszno i powiatu: leszczyskiego, nowotomyskiego, wolsztyskiego, grodziskiego, kociaskiego, remskiego, rawickiego, gostyskiego - 65 51 15 330, 65 51 15 341, 65 51 15 349,

- miasta Konin i powiatu: koniskiego, tureckiego, kolskiego - 63 24 99 403, 63 24 99 412, 63 24 99 423,

- miasta Kalisz i powiatu:  kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kpiskiego - 62 50 27 112, 62 50 27 114, 62 50 27 151,


Rachmistrze spisowi bd peni dyury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8.00-20.00. Jeli telefon jest zajty, zadzwo po kolejny z podanych numerów bd skontaktuj si póniej - wanie kogo spisujemy!

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 21 - 30 z 1556
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg