KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna arrow Historia
Historia Drukuj Email
01.08.2016.

 

Pocztki osady Strzakowo sigaj bar­dzo odlegej przeszoci. Pionierscy mieszkacy pojawili si tu midzy wiekiem X a XI. Maa wio­ska zostaa wczona do ziem rycerza, którego danych niestety nie udao si ustali. Po akcie nadania majtku bowiem nie zachoway si ad­ne lady. Historyczne zapiski informuj ju o pó­niejszych wacicielach Strzakowa, którymi byli duchowni. Wiemy te, e w 1397 r. powstay tu oraz w Graboszewie i Stawie pierwsze parafie i stany pierwsze kocioy. Jak ju wspomina­limy na stronie gównej, protoplast rodu, od którego pochodzi na­zwa miejscowoci, by kmie Strzaek. Po jego mierci osad zarzdza ród Porajów herbu Poraj, który przyby z Czech. Jak mówi tradycja, strzakowski Poraj by jakoby rodzonym bratem witego Wojciecha. Z biegiem lat, potem i wie­ków, Strzakowo stanowio dom rodzinny kilku ro­dów spowinowaconych ze sob. W taki sposób powstaa ogromna i wpywowa w owych czasach wielkopolska rodzina Strzakowskich herbu Po­raj. Do nich naleay okoliczne majtki jeszcze w XVII wieku. Ciekaw i zarazem bardzo cenn dla strzakowian pamitk z historii ich wsi jest dokument z 1432 r. podpisany przez niejakiego Jana Goego ze Strzakowa, który niniejszym za­pewnia panujcego wówczas króla Wadysawa Jagie o swej wiernoci. Okoo roku 1640 witosaw reniawa Strzakowski, kanonik po­znaski i owicki, zainicjowa budow drugiego kocioa. Na siebie wzi take sfinansowanie przedsiwzicia. Ponad sto lat póniej, w roku 1781 ówczesny waciciel tutejszych ziem Teo­dor Wsierski sprowadzi niemieckich osadni­ków. Ten niezwykle istotny fakt zainicjowa pow­stanie wsi nazywanych Oldrami na cu, Pospólnem i Strzakowem. Przyjo si to uwaa za pocztek dzisiejszego, wspóczesnego Strzako­wa. Podczas drugiego zaboru w 1773 roku zie­mia strzakowska zostaa wczona do zaboru pruskiego. Ciekawe, czy kto wie, i Strzakowo byo niegdy wiosk przygraniczn? Otó stao si tak po postanowieniach Kongresu Wiede­skiego z 1815 r. Na podstawie nowego podziau ziem polskich midzy Rosj i Prusy od 11 listopa­da 1817 r. granica midzy zaborami przebiegaa o 1 kilometr na wschód od Strzakowa. W 1839 roku powstaa we wsi pierwsza katolicka szkoa. Wiemy, i nazwisko tutejszego nauczyciela brzmiao Trzebuchowski. Sytuacja polityczna do­prowadzia do zmiany waciciela majtku. W 1874 dobra szlachecko-rycerskie rodu Strzakowskich przeszy w rce Niemca Louisa Schultza. Dziki oddanej w 1882 r. do uytku stacji kolejowej Strzakowe zyskao bezporednie po­czenie z Poznaniem oraz waniejszymi okoli­cznymi miastami. O zwikszone bezpieczestwo mieszkaców natomiast zadbaa powstaa w ro­ku 1888 Ochotnicza Stra Poarna. Czas zaborów to sprawdzian patriotyz­mu Polaków. Strzakowianie zdali ten test celu­jco. Brali m.in. czynny udzia w kolejnych pow­staniach, walczc o niepodlego Polski. Nie zawsze mona byo wystpowa zbrojnie, o czym doskonale wiedzieli nasi wielkopolscy przodkowie. Równie wane okazywao si soli­daryzowanie z walczcymi lub stawianie bier­nego oporu. Zrozumiay to równie dzieci, które masowo wziy udzia w latach 1901-1904 i póniej w latach 1906-1907 w wystpieniach przeciwko akcjom germanizacyjnym. Strajkoway wówczas nie tylko znane z historii dzieci wrzesiskie. Do protestu doczyli te uczniowie ze Strzakowa, prezentujc bohatersk postaw narodow i ka­tolick nie tylko wasn, ale i swych rodziców. Strajkowao 247 dzieci. Atmosfera patriotyzmu nie wygasa, mimo zamania oporu uczniów sta­jcych w obronie ojczystej mowy. W 1917 roku zorganizowaa si w Strzakowie druyna skautowska. Chopcy wspierali dziaania majce na celu przygotowanie kolejnego zrywu zbrojnego, jakim byo Powstanie Wielkopolskie. Po okoo 10 latach, po zwycistwie powstaców, w okresie midzywojennym dziaay tu niezmiernie aktyw­nie takie organizacje jak "Sokó" i "Skauting", utworzone jeszcze podczas zaborów. Ich dziaacze mogli kontaktowa si z podobnymi organizacja­mi z Warszawy dziki nowej linii kolejowej cz­cej Strzakowo ze stolic. Wybuch II wojny do­wiadczy mieszkaców naszej wsi ju 1 wrzenia. Hitlerowcy rozpoczli wtedy bombardowanie Strzakowa. Naloty cigny si przez cay tydzie. Ustpiy z dniem 10 wrzenia po tym, jak na dachy miejscowoci spado okoo 100 bomb. Okupacja zacza si z wkroczeniem patrolu niemieckiego wojska. Koniec wojny zmobilizowa strzakowian do wzmoonego wysiku majcego na celu rozwój wsi. Zgodnie z tymi zaoeniami w 1945 r. uruchomiono mleczarni, myn, tartaki, gorzelni oraz krochmalni i cegielni w Stawie, otworzono podwoje tutejszej szkoy podstawowej, a w 1948 r. zacza dziaa biblioteka publi­czna. W 1951 r. zainaugurowa swoj prac Dom Pomocy Spoecznej majcy sw siedzib na tere­nie dawnego majtku Strzakowskich. W 1974 r. powstaa Spódzielnia Kóek Rolniczych, a rok póniej oddano do uytku Orodek Zdrowia. Ostatni wan dat w kalendarium Strzakowa jest rok 1990. Wówczas to miejscowoci oficjalnie nadano herb, którym moe odtd si chlubi.


 
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg