KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna arrow Komunikaty i ogoszenia
Informacja ZUS Drukuj Email
11.01.2021.

Image

 

Upywa czas na zoenie wniosku o wysz emerytur

Do poniedziaku, 11 stycznia 2021 roku, osoby urodzone w 1953 roku i pobierajce wczeniejsz emerytur  maj czas na zoenie wniosku o emerytur powszechn na korzystnych zasadach - przypomina Zakad Ubezpiecze Spoecznych.

Moliwo ta dotyczy osób urodzonych w 1953 r., które przeszy na wczeniejsz emerytur na podstawie wniosku zoonego przed 2013 rokiem. Wynika to ze zmiany sposobu obliczania nowej emerytury po ukoczeniu powszechnego wieku emerytalnego.

Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej, bya pomniejszana o ju pobrane emerytury wczeniejsze. Dla tych, których obja zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. To otwiera furtk do wyszego wiadczenia.

Konieczny wniosek

Osoba, która nadal pobiera emerytur wczeniejsz i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, moe zoy o ni wniosek do ZUS-u. Jeli zrobi to najpóniej do 11 stycznia 2021 roku, to Zakad wyliczy wiadczenie na korzystniejszych zasadach.

Do zoenia wniosku suy standardowy formularz o symbolu EMP. Emerytura w nowej wysokoci bdzie przysugiwa od miesica zoenia wniosku.

Kiedy ZUS przeliczy wiadczenie z urzdu

Natomiast osoba, która ju ma przyznan emerytur powszechn w wysokoci pomniejszonej o pobrane emerytury wczeniejsze, nie musi robi nic. Zakad przeliczy jej wiadczenie z urzdu po 11 stycznia 2021 roku i poinformuje o nowej wysokoci emerytury. Emerytura w nowej wysokoci bdzie przysugiwa od dnia, od którego Zakad podj wypat emerytury powszechnej.

Jeli wypata tej emerytury bya zawieszona, to wiadczenie w nowej wysokoci bdzie przysugiwa od dnia, od którego mogaby by podjta jego wypata. Jeli przeliczone wiadczenie okae si wysze od dotychczasowego, to Zakad wypaci te wyrównanie.

 
Informacja ZUS Drukuj Email
11.01.2021.

Image

 

Rusza may ZUS plus

Od pocztku 2021 r. przedsibiorcy mog zgasza si do maego ZUS plus, który uprawnia ich do pacenia niszych skadek na ubezpieczenie spoeczne. Z ulgi skorzystaj tylko ci przedsibiorcy, którzy prowadzili dziaalno gospodarcz w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

May ZUS plus skierowany jest do przedsibiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczy 120 tys. z. Co wane, limit przychodu wylicza si proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z maego ZUS plus mona skorzysta maksymalnie przez 36 miesicy w cigu ostatnich 60 miesicy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko skadek na ubezpieczenia spoeczne, zatem skadk zdrowotn przedsibiorcy opacaj w penej wysokoci.

Przedsibiorcy, którzy chc skorzysta z maego ZUS plus, powinni zgosi si do ulgi najpóniej do 1 lutego br. W tym celu, naley zoy w ZUS odpowiednie dokumenty, tj. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgoszenie do ubezpiecze z kodem waciwym dla maego ZUS plus: 05 90 albo 05 92 -  informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa US w Wielkopolsce – Natomiast przedsibiorcy, którzy korzystali z maego ZUS plus w 2020 r. i nadal speniaj warunki do ulgi w 2021 r. nie musz ponownie zgasza si do maego ZUS.

Dodatkowo kady korzystajcy z maego ZUS plus w 2021 r. musi zoy dokumenty rozliczeniowe za stycze 2021 r. do 10 lub 15 lutego lub za pierwszy miesic, w którym wznowi lub rozpocz na nowo dziaalno prowadzon w 2020 r., równie w terminie do 10 albo 15 dnia nastpnego miesica, z informacj o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

Kwota skadek przy maym ZUS plus zaley od dochodu. Podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne jest poowa przecitnego miesicznego dochodu uzyskanego z dziaalnoci w poprzednim roku. Podstawa wymiaru skadek musi si mieci pomidzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60 proc. prognozowanego przecitnego wynagrodzenia (czyli midzy 840 a 3155,40 z w 2021 r).

Z maego ZUS plus wykluczone s firmy, które rozliczaj si na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzeday od podatku VAT oraz te, które prowadz take inn pozarolnicz dziaalno (np. jako wspólnik spóki jawnej). Z ulgi nie skorzysta take osoba, która wykonuje dla byego lub obecnego pracodawcy to, co robia dla niego jako pracownik, w biecym lub poprzednim roku kalendarzowym. Ulga nie jest przeznaczona równie dla osób, które dopiero co zaoyy swoj dziaalno. One mog skorzysta z innych rozwiza. Najpierw z szeciomiesicznej „ulgi na start”, a nastpnie, przez dwa lata z „preferencyjnych skadek”. Wszystkie te ulgi s oczywicie dobrowolne i ch skorzystania z nich, naley przemyle – dodaje Nowicka.

 
List Wielkopolskiego Wojewdzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ptasiej grypy Drukuj Email
31.12.2020.

Publikujemy tre listu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zwizku z wystpowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Orygina listu w zaczniku pod tekstem.

 

     Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w zwizku z poleceniem Z-cy Gównego Lekarza Weterynarii na wideokonferencji 7.12.2020 r. zwraca si z prob o podjcie dziaa, w celu prowadzenia akcji poszukiwania padych ptaków dzikich, które mog przenosi wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscach ich bytowania (otoczenie zbiorników wodnych, miejsca odpoczynku w przelotach dzikich gsi i kaczek).

     Powysze dziaania naley prowadzi w szczególnoci na obszarze zapowietrzonym i zagroonym gryp ptaków. W przypadku znalezienia padych ptaków dzikich z gatunków z grupy ryzyka naley pobra wymaz z jamy ustno - gardowej lub tchawicy oraz drugi wymaz z kloaki lub pobra wycinki narzdów wewntrznych (tchawica, puca, wtroba, ledziona i inne organy w widoczny sposób zmienione oraz ka ptaka).

      Pobrane próby naley skierowa do PIW-PIB Puawy wraz z prawidowo wypenionym pismem przewodnim, którego wzór jest okrelony w rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji zwizanej ze zwalczaniem chorób zakanych zwierzt.

    Przypominam, e do PIW-PIB Puawy nie naley kierowa caych zwok ptaków padych. Przesyane próbki powinny by zapakowane w oddzielnym opakowaniu zbiorczym. Opakowanie zbiorcze nie moe zawiera innych rodzajów próbek lub materiaów kierowanych przy okazji do bada w PIW-PIB Puawy.

     Prosz równie o podjcie akcji informacyjnej wród urzdów miast i gmin oraz innych organizacji, np. kó PZW o zgaszaniu padych ptaków dzikich z gatunków wraliwych na HPAI do Powiatowego Lekarza Weterynarii, w celu moliwoci pobrania prób do bada.

     Wykaz gatunków ptaków dzikich, u których stwierdzono zakaenia gryp ptaków w krajach UE, przypomniano w dokumencie PIW-PIB Puawy „Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia czowieka zwizana z wystpowaniem w Europie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5Nx”, który zosta do Pastwa wysany w dniu dzisiejszym na skrzynki email PIW-ów.

     O pobraniu prób do bada HPAI od ptaków dzikich, prosz na bieco powiadamia Zespó zdrowia i ochrony zwierzt - WIW w Poznaniu.

 

Orygina listu

 
Informacja ZUS Drukuj Email
30.12.2020.

Image

 

ZUS: Ostatni dzwonek na zoenie dokumentów rozliczeniowych

Przedsibiorcy, którzy chc skorzysta ze zwolnienia z opacania skadek za listopad, powinni pamita, aby przekaza do ZUS dokumenty rozliczeniowe najpóniej do 31 grudnia. Spónienie w tym przypadku uniemoliwi skorzystanie ze zwolnienia.

Brane wymienione w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0 mog skorzysta ze zwolnienia z obowizku opacania skadek za listopad czy ze skadek za lipiec, sierpie i wrzesie. Mog take wystpi do ZUS z wnioskiem o dodatkowe wiadczenie postojowe czy jednorazowe dodatkowe wiadczenie postojowe.

O zwolnienie z opacania skadek mona wnioskowa do ZUS od 30 grudnia. Mona to zrobi wycznie drog elektroniczn, za porednictwem Platformy Usug Elektronicznych (PUE) ZUS. Wnioski o zwolnienie skadek za lipiec-wrzesie bd przyjmowane do 15 stycznia, a za listopad do koca stycznia 2021 r. Co wane przedsibiorcy, którzy chc skorzysta ze zwolnienia z opacania skadek za listopad, powinni pamita, aby przekaza do ZUS dokumenty rozliczeniowe najpóniej do 31 grudnia (chyba, e kto jest zwolniony z ich skadania). Firmy, które nie zo do koca roku rozlicze, nie otrzymaj zwolnienia z opacania skadek za listopad.

Dla kogo zwolnienie ze skadek za listopad

Prawo do tej formy pomocy przysuguje przedsibiorcom z odpowiednim kodem PKD przewaajcej dziaalnoci gospodarczej na dzie na 30 wrzenia br. Chodzi midzy innymi o przedsibiorców zajmujcych si handlem, gastronomi, pozaszkolnymi formami edukacji, prowadzcych obiekty kultury i sportu, a take fizjoterapeutów. Jednym z warunków, które naley speni, jest spadek przychodu, o co najmniej 40% w listopadzie w porównaniu do sytuacji z listopada ubiegego roku.

Zwolnienie ze skadek lipiec, sierpie i wrzesie

Wczeniejsza tarcza 5.0 zwana te tarcz branow, uprawniaa okrelone brane do zwolnienia z obowizku opacania skadek za lipiec, sierpie i wrzesie 2020 r. Mogli o to si ubiega patnicy z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsugi targów, konferencji, wystaw. Na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne brane mog wystpi o zwolnienie z opacania skadek za ten okres. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesic objty wnioskiem. Wnioski w tej sprawie do 15 stycznia bd mogli zoy waciciele hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, a take organizatorzy turystyki. Planowana jest take nowelizacja ustawy, która wskae termin na zoenie takiego wniosku dla patników z pozostaych bran.

We wszystkich tych przypadkach zwolnienie bdzie obejmowa take skadki opacone. Jeli przedsibiorca je opaci, bdzie móg uzyska zwrot nadpaty lub pokry ni kolejne skadki.

Nie tylko zwolnienie z opacania skadek

Od 16 grudnia kolejne brane mog wnioskowa o dodatkowe wiadczenie postojowe. Chodzi o hotele i podobne obiekty zakwaterowania, dziaalno organizatorów turystyki, a take dziaalno obiektów sportowych. Na dodatkowe wiadczenie postojowe mog liczy przedsibiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno wiadczenie postojowe (to jeden z warunków). Mog z niego skorzysta maksymalnie trzy razy, w wysokoci wczeniej wypaconego wiadczenia postojowego (2 080 z albo 1 300 z). Wypata dodatkowego postojowego zaley równie od spadku przychodu. W miesicu poprzedzajcym zoenie wniosku przychód musi by niszy o co najmniej 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesicu w 2019 r. Na przykad we wniosku skadanym w grudniu naley porówna przychody z listopada 2020 i 2019 roku. 

Dla kogo jednorazowe dodatkowe wiadczenie postojowe

30 grudnia ZUS zacznie przyjmowa wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsibiorców - wedug PKD dziaalnoci wymienionego w ustawie. S to w wikszoci te same rodzaje dziaalnoci, które skorzystaj z umorzenia listopadowych skadek. Aby skorzysta z tego wiadczenia przychód z dziaalnoci w padzierniku albo listopadzie 2020 r. musi by niszy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w padzierniku albo listopadzie 2019 r. Jednorazowe wiadczenie postojowe przysuguje w takiej samej wysokoci co wczeniej wypacone wiadczenie postojowe (2 080 z albo 1 300 z).

Prawo do jednorazowego dodatkowego wiadczenia postojowego dostan równie osoby wykonujce umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieo). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystaj twórcy, artyci, technicy wspomagajcy kultur, architekci i osoby, które wiadcz usugi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS bd mogli skada od 15 stycznia.

Szczegóowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystaj z pomocy i terminach skadania wniosków s dostpne na stronie internetowej www.zus.pl.


 
Informacja ZUS Drukuj Email
30.12.2020.

Image

 

Dodatkowy zasiek opiekuczy wyduony do 17 stycznia


Od 28 grudnia ponownie przysuguje dodatkowy zasiek opiekuczy. Mona z niego skorzysta do 17 stycznia. Przysuguje on m.in. w razie zamknicia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 obka, przedszkola, szkoy, klubu dziecicego lub innej placówki owiatowej, do której uczszcza dziecko lub dorosa osoba niepenosprawna.

Od 28 grudnia 2020 r. ponownie przysuguje dodatkowy zasiek opiekuczy. Okres wypaty wiadczenia zosta przeduony do 17 stycznia 2021 r. Zasady przysugiwania dodatkowego zasiku opiekuczego nie ulegy zmianie. Tak jak do tej pory dodatkowy zasiek opiekuczy przysuguje ubezpieczonym rodzicom zarówno na opiek nad dziemi do lat 8, jak i starszymi dziemi z odpowiednim orzeczeniem o niepenosprawnoci w przypadku zamknicia lub ograniczonego funkcjonowania placówek. Do zasiku uprawnieni s te rodzice lub opiekunowie penoletnich osób niepenosprawnych. Ze wiadczenia mona skorzysta take, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie moe zaj si niania, z któr rodzic ma zawart umow uaktywniajc lub opiekun dzienny. Do zasiku maj take prawo medycy, którzy nie skorzystaj z opieki zapewnionej przez szko.

Zasiek ten nie przysuguje, jeli drugi z rodziców dziecka moe zapewni dziecku opiek, np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiek ten nie przysuguje równie, gdy szkoa zapewni opiek dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.


Co trzeba zrobi, eby dosta zasiek?

Naley zoy u swojego pracodawcy albo zleceniodawcy owiadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Wzór owiadczenia dostpny jest na stronie www.zus.pl. Z kolei osoby prowadzce wasn firm, takie owiadczenie skadaj w ZUS. Mog je wysa przez internet, za pomoc Platformy Usug Elektronicznych ZUS. Taki dokument jest niezbdny do wypaty zasiku. Dodatkowego zasiku nie wlicza si do limitu 60 dni zasiku opiekuczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 291
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg