KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna
Nowy dyrektor CKZiU w Strzakowie
01.09.2020.

ImageCentrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzakowie ma nowego dyrektora. Micha Janiak, który na tym stanowisku zastpi Wadysawa Pietrasa przywita si z uczniami podczas inauguracji nowego roku szkolnego. Wójt Dariusz Grzywiski podzikowa byemu dyrektorowi za wieloletni prac, a jego nastpcy yczy sukcesów w kierowaniu placówk.

Micha Janiak jest nauczycielem mianowanym z 8-letnim staem w Zespole Szkó im. M. Kopernika w Koninie. W latach 2016-2019 prowadzi firm zajmujc si przygotowywaniem projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich.

GALERIA ZDJ

 
Rozpoczcie roku szkolnego w Wlce
01.09.2020.

ImageDzi podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Wólce poegnano wieloletni wicedyrektor placówki Agnieszk Danyluk. Swoj prac zaczynaa w 1981 roku na stanowisku nauczyciela w przedszkolu w Strzakowie. Od 2000 roku zwizana bya z Wólk, gdzie peniam.in. funkcj kierownika i dyrektora przedszkola, a ostatnio wicedyrektora Zespou Szkolno - Przedszkolnego. W zwizku z przejciem na emerytur Agnieszka Danyluk otrzymaa nagrod wójta oraz nagrod dyrektora szkoy.  

GALERIA ZDJ

 
List Wjta Gminy z okazji rozpoczcia roku szkolnego 2020/2021
31.08.2020.
Image
 
Informacja dla rolnikw
28.08.2020.
Image
Image
 
Wrczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
27.08.2020.

ImageDzi w Urzdzie Gminy Strzakowo odbyo si uroczyste wrczenie dwóm nauczycielkom Zespou Szkolno - Przedszkolnego w Strzakowie aktów nadania stopnia awansu zawodowego. Nauczycielkami mianowanymi zostay: Anita Gowicka i Anna cka, które wczeniej pozytywnie przeszy postpowanie egzaminacyjne. Po zoeniu przez nie lubowania, Wójt Gminy wrczy im stosowne akty potwierdzajce uzyskanie statusu nauczyciela mianowanego i yczy dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej.

GALERIA ZDJ

 
Podsumowanie wakacji w wietlicy rodowiskowej
27.08.2020.

ImagePodopieczni wietlicy rodowiskowej w Strzakowie podsumowali dzi koczce si wakacje. Pomimo ogranicze zwizanych z pandemi koronawirusa atrakcji nie brakowao. Dzieci uczestniczyy w warsztatach tematycznych, zajciach komputerowych, grach i zabawach oraz wziy udzia w wyjedzie do stadniny koni w Bierzglinku. Dodatkow atrakcj by konkurs plastyczny zorganizowany przez Gminn Komisj Rozwizywania Problemów Alkoholowych, pt. „Bezpieczne wakacje bez uywek”. Podczas spotkania podsumowujcego wakacje wszystkim uczestnikom konkursu wrczono pamitkowe dyplomy i upominki, a autorzy najciekawszych prac - Wiktor Budek i Zuzanna Jaboska otrzymali wyrónienia.

GALERIA ZDJ

 
Remont drogi Strzakowo - Sierakowo
26.08.2020.

ImageTrwa przebudowa drogi powiatowej na odcinku Strzakowo -Sierakowo. Cakowity koszt inwestycji to prawie 3,5 mln z. 50% tej kwoty to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzdowych, pozosta cz stanowi rodki budetowe Powiatu Supeckiego i Gminy Strzakowo (dotacja w wysokoci 882963 z). Remont zakada wymian dywanika asfaltowego oraz budow cieki pieszo - rowerowej na tym odcinku. Zakoczenie robót planowane jest na poow listopada br.

GALERIA ZDJ

 
Bezpatne stanowsiko komputerowe do samospisu
26.08.2020.

Wójt Gminy Strzakowo - Gminny Komisarz Spisowy informuje o uruchomieniu bezpatnego stanowiska komputerowego z oprogramowaniem umoliwiajcym SAMOSPIS INTERNETOWY w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Stanowisko komputerowe dostpne jest w Urzdzie Gminy Strzakowo przy ul. Al. Prym. Wyszyskiego 6, (parter, przy biurze podawczym).

Zachcamy do skorzystania z moliwoci samospisu przez Internet.

Dane zebrane w spisie rolnym su m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

 Przypominamy, e spisu mona dokona samodzielnie na dwa sposoby:

• poprzez formularz internetowy, dostpny od 1 wrzenia br. wraz z instrukcj do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.

• telefonicznie - w przypadku braku dostpu do Internetu– kontaktujc si z infolini spisow na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybra opcj „Spisz si przez telefon” (opcja dostpna od 1 wrzenia br.)

Z uytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisz si samodzielnie skontaktuj si rachmistrzowie spisowi:

• telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,

• bezporednio - w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezporednim

Udzia w spisie jest obowizkowy!

Zapewniamy, e Pastwa dane osobowe i dane o gospodarstwie s prawnie chronione i objte tajemnic statystyczn.

 Image

 
Zarzdzenie Wjta Gminy Strzakowo
21.08.2020.

Zarzdzenie Nr  17/2020/W

Wójta Gminy Strzakowo

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnicia otwartego konkursu ofert na realizacj zadania publicznego Gminy Strzakowo w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020.


Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) oraz art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz uchway Nr X/109/2019 Rady Gminy Strzakowo z dnia 31 padziernika 2019 r. w sprawie Programu wspópracy Gminy Strzakowo z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na rok 2020 – Wójt Gminy Strzakowo zarzdza, co nastpuje:

§ 1. Udziela si dotacji na dofinansowanie zada publicznych Gminy Strzakowo w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 nastpujcym podmiotom:

1) Klubowi Sportowemu „POLANIN” Strzakowo z siedzib w Strzakowie, Al. Prymasa Wyszyskiego 48 wpisanego do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starost Powiatu Supeckiego pod numerem 32/2010 na zadanie pt. „Organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach piki nonej druyn modzieowych oraz seniorów” - w kwocie 25.000,00 z,

2) Stowarzyszeniu „Z WIATREM I POD WIATR” z siedzib w Somczyce 8c, 62-420 Strzakowo wpisanego do Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000405643 na zadanie pt. „Z wiatrem za pan brat” – w kwocie 4.000,00 z.

3) Strzakowskiemu Klubowi Karate z siedzib w Wólka 1, 62-420 Strzakowo wpisanego do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starost Powiatu Supeckiego pod numerem 1/2019 na zadanie pt. „Karate, nadzieje olimpijskie – szkolenie sportowe dzieci i modziey 2020” w kwocie 3.000,00 z,

§ 2. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

 


 
Powszechny spis rolny - wane informacje
21.08.2020.

 Image

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – PRACUJCY W ROLNICTWIE

 

Szacuje si, e w polskie rolnictwo skupia ok. 10,5% pracujcych. To jeden z najwyszych wskaników w Unii Europejskiej, wysze osigaj tylko takie kraje, jak Rumunia, Bugaria, Chorwacja i Grecja. W najbogatszych krajach: Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Belgii czy Niemczech udzia pracujcych w rolnictwie jest prawie dziesiciokrotnie mniejszy. Rolnictwo od kilku lat przoduje te w statystykach zatrudnienia obcokrajowców, to przede wszystkim z myl o rolnictwie i ogrodnictwie wprowadzono zmiany dot. zatrudniania cudzoziemców w pracach sezonowych. Niestety, udzielenie odpowiedzi na pytania nie tylko o dokadn liczebno pracujcych w rolnictwie, jak i cechy demograficzne: pe i wiek, ale take wyksztacenie, czy czas pracy co dziesitego pracujcego w Polsce, jest trudne i opiera si w gównej mierze na szacunkach.

Ostatnie pene dane pochodz z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w roku 2010. Wedug nich w badanym okresie liczba pracujcych w rolnictwie w województwie wielkopolskim wyniosa nieco ponad 200 tys. osób, z czego 91,3% stanowia rodzinna sia robocza w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Pracownicy najemni to zbiorowo liczca 8,4 tys. w gospodarstwach indywidualnych i 9,2 tys. w gospodarstwach osób prawnych.

Nie wszyscy uytkownicy gospodarstw rolnych deklarowali swój wkad pracy przy produkcji rolnej w cigu roku, praca ta moe by wykonywana przez innego czonka rodziny. Take kierowanie gospodarstwem rolnym moe by zlecane innej osobie z  rodziny bd – co ma miejsce w zasadzie wycznie w gospodarstwach  wielkoobszarowych – do kierowania gospodarstwem rolnym zatrudniani s pracownicy najemni. Zdecydowanie jednak wikszo uytkowników to pracujcy i kierujcy wasnym gospodarstwem rolnym.

W województwie wielkopolskim 72,6% ogóu uytkowników (pracujcych) w swoim gospodarstwie rolnym stanowili mczyni. Kobiety uytkoway mniejsze obszarowo gospodarstwa rolne - niemal 2/3 z nich gospodarstwa rolne do 5 ha.

Okoo 59% ogóu pracujcych uytkowników gospodarstw rolnych to osoby w wieku powyej 44 lat, a 6,2%  pracujcych uytkowników przekroczya wiek 65 lat. Najliczniejsz grup wiekow stanowiy osoby w wieku 45-54 lata (niemal co trzeci uytkownik gospodarstwa rolnego by w tym wieku). Uytkownicy poniej 35. roku ycia stanowili jedynie 16%.

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020, który odbdzie si w terminie od 1 wrzenia do 30 listopada br. cz pyta dotyczca pracy w gospodarstwie rolnym obejmowa bdzie nie tylko uytkownika gospodarstwa rolnego, ale take jego rodzin pracujc w gospodarstwie rolnym przy produkcji rolniczej, zarówno t zamieszkujc wspólnie z nim, jak i t mieszkajc oddzielnie, kierujcego gospodarstwem rolnym pracujcego najemnie, osoby pracujce w ramach pomocy ssiedzkiej oraz wszystkich pracowników najemnych, zarówno tych staych, jak i dorywczych, a take pracowników kontraktowych (z firm zewntrznych) niezalenie od obywatelstwa, czyli take cudzoziemców. Pytania dotyczy bd pracy w gospodarstwie rolnym w cigu 12 miesicy od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r.  Tego okresu dotyczy bd nie tylko pytania o fakt wykonywania pracy, ale te o nakady pracy, czyli czas powicony produkcji rolniczej i organizacji gospodarstwa rolnego. Czas ten liczony bdzie w etatach lub jego czciach.

Drugi blok pyta, dotyczcy biecej aktywnoci ekonomicznej – w okresie od 26 maja do 1 czerwca 2020 r. - obejmowa bdzie uytkownika gospodarstwa rolnego oraz czonków rodziny z nim mieszkajcych i wykazanych we wczeniejszych pytaniach jako pracujcy w gospodarstwie rolnym. Tu pytania dotyczy bd faktu posiadania i wykonywania kadej pracy przynoszcej dochód w formie pieninej, ale take w formie niepieninej. Nieistotna jest przy tym forma umowy, na podstawie której prac posiadano lub wykonywano. Bdziemy zatem wiedzie, czy praca w gospodarstwie rolnym przy produkcji rolniczej bya dla uytkownika gospodarstwa rolnego i czonków jego rodziny prac: jedyn, gówn, ale czy mia te inne zajcie przynoszce dochód, prac dodatkow, a moe wykonywa w tym czasie tylko inn prac lub dziaalno?

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 zbierane bd take informacje dotyczce faktu wykonywania innej ni rolnicza dziaalnoci zarobkowej, zwizanej z gospodarstwem rolnym, w tym m.in.: agroturystyki, rkodziea, przetwórstwa produktów rolnych, produkcji energii odnawialnej, przetwarzania surowego drewna, akwakultury czy lenictwa. Pozyskane zostan take dane dotyczce udziau przychodów ze sprzeday wyrobów i usug z dziaalnoci innej ni rolnicza.

Z prac w gospodarstwie rolnym i aktywnoci ekonomiczn poza nim cile powizane s dochody gospodarstw domowych uytkowników gospodarstw rolnych i kwestia ta równie jest poruszana w spisie, lecz co wane, pytania nie bd dotyczy wysokoci tych dochodów, a ich róde i udziau w budecie gospodarstwa domowego ogóem, dochodów z prowadzonej dziaalnoci rolniczej, pracy najemnej, innej prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, emerytur, rent i innych róde. 

Kierujcy gospodarstwem rolnym odpowiada bdzie take na pytania m.in. o poziom wyksztacenia ogólnego i rolniczego, uczestnictwo w kursach doszkalajcych, dowiadczenie w kierowaniu gospodarstwem rolnym, posiadanie przez gospodarstwo rolne tzw. planu bezpieczestwa, czyli zasad ochrony zdrowia i ycia.

Wszystkie te pytania posu analizie rolnictwa jako rynku pracy, ale take sytuacji spoeczno-gospodarczej polskiego rolnictwa, w tym opacalnoci produkcji rolniczej. Czy zatem prowadzenie gospodarstwa rolnego jest opacalne i czy pozwala na utrzymanie rodziny, czy jest gówn aktywnoci zawodow rolnika, czy wykonywana jest obok innej bardziej dochodowej dziaalnoci? Odpowiedzi na powysze pytania, w powizaniu z innymi danymi przekazanymi w spisie, pozwol na okrelenie przy jakiej wielkoci gospodarstwa, skali produkcji rolniczej i jej rodzaju, prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga nie tylko penego zaangaowania zawodowego rolnika i jego rodziny, ale take zatrudnienia dodatkowych pracowników i jak duy jest to rynek pracy.

Zatem: spiszmy si jak na rolników przystao!

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 61 - 70 z 1556
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg