KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna
Informacja w sprawie przebudowy drogi w cu
28.05.2020.

Image

 
Wznowienie zaj w wietlicy rodowiskowej w Strzakowie
28.05.2020.

     Z dniem 01.06.2020r. rozpoczynaj si zajcia dla wychowanków wietlicy rodowiskowej w Strzakowie. W celu zapewnienia bezpieczestwa uczestnikom i pracownikom placówka zostaa przygotowana zgodnie z rekomendacjami i obowizujcymi przepisami prawa dotyczcymi przeciwdziaania szerzeniu zakaenia SARS-COV-2. wietlica bdzie czynna w godz. od 8.30. do 16.30.

       Stosujc wprowadzone zasady zachcamy do udziau w organizowanych zajciach. Szczegóowe informacje na temat funkcjonowania placówki uzyskaj Pastwo poprzez bezporedni kontakt z  placówk: tel. (63) 2750625.

 
Zoono kolejny wniosek o grant na zakup komputerw
27.05.2020.

ImageWójt Gminy zoy wniosek o powierzenie grantu w wysokoci 55 tys. z. na zakup sprztu komputerowego umoliwiajcego realizacj zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Zoony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wniosek dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoa+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i przewiduje zakup laptopów dla 26 dzieci ze szkó podstawowych z obszaru Gminy Strzakowo.

To ju drugi, od czasu ogoszenia na terenie Polski stanu zagroenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorzdu terytorialnego mog uzyska dofinansowanie na zakup sprztu komputerowego umoliwiajcego realizacj zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. W pierwszej edycji Gmina Strzakowo otrzymaa na zakup laptopów i tabletów blisko 70 000 z. Wysoko dofinansowania w tej edycji jest uzaleniona od liczby rodzin wielodzietnych na terenie gminy.

Image

 
yczenia Wjta Gminy z okazji 30 - lecia Samorzdu Terytorialnego
27.05.2020.
Image
 
Wirtualny bieg z okazji 30 - lecia Samorzdu Terytorialnego
27.05.2020.

ImageZ okazji Jubileuszu 30 - lecia Samorzdu Terytorialnego w Polsce zapraszamy do udziau w wirtualnym biegu „Trzydziestka na 30 - lecie Samorzdu Gminy Strzakowo”. Udzia w biegu moe wzi kady, niezalenie od wieku i miejsca zamieszkania.

Wystarczy zarejestrowa si na stronie www.time4run.com.pl, a nastpnie w terminie 01-31.07.2020r. pokona symboliczny dystans 30 km. Wana informacja! Bieg mona zaliczy „na raty” dzielc dystans na dowolne odcinki, tak by w sumie ich dugo wyniosa 30 km. Swój bieg/biegi uczestnik musi zarejestrowa dowolnym urzdzeniem mierzcym czas i pokonan tras (zegarek z GPS, aplikacja, itd.). Wane, aby bya moliwo przesania zdjcia/zrzutu ekranu pokazujcego bieg z pokonanym dystansem i czasem. Dokumentacj biegu naley przesa na adres: wirtualnatrzydziestka@strzalkowo.pl.

Udzia w biegu jest bezpatny. Kady uczestnik w pakiecie startowym otrzyma pamitkowy medal i koszulk. Pakiety bdzie mona odbiera po zakoczeniu biegu, tj. od 1 sierpnia w Gminnym Orodku Kultury i Sportu w Strzakowie.

Organizatorem biegu jest Gmina Strzakowo, a partnerami Gminny Orodek Kultury i Sportu w Strzakowie oraz Ludowy Bank Spódzielczy w Strzakowie.     


 
Gminne przedszkola ponownie otwarte
26.05.2020.

ImageOd 25 maja, po ponad dwumiesicznej przerwie, przedszkola na terenie Gminy Strzakowo zostay ponownie otwarte. Pierwszego dnia w zajciach opiekuczo - wychowawczych w Strzakowie udzia wzio 33 dzieci, a w Wólce czworo.

Zgodnie z decyzj rzdu równie od 25 maja do szkó mog wraca uczniowie klas 1-3. W Strzakowie pierwszego dnia skorzystao z tej moliwoci czworo dzieci, natomiast w Wólce nit nie zgosi takiej chci.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Gównego Inspektoratu Sanitarnego w placówkach obowizuje zaostrzony reim sanitarny.

 

 
Ostrzeenie IMGW
25.05.2020.
Image
 
Ostrzeenie IMGW
24.05.2020.
Image
 
Ogoszenie Wjta Gminy Strzakowo
21.05.2020.

WÓJT GMINY STRZAKOWO
OGASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI STANOWICYCH LOKALE MIESZKALNE

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z pón. zm.),oraz § 6 ust. 1 i  § 13 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz. U. z 2014 r. poz 1490)  oraz Zarzdzenie Nr 57/2020 z dnia 27 lutego 2020 Wójta Gminy Strzakowo w sprawie ogoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeday

1.

Adres nieruchomoci

Strzakowo

2.

Oznaczenie geodezyjne

Pooenie nieruchomoci

Numer geod.

nieruchomoci

Powierzchnia w ha

Ksiga wieczysta

Obrb: Strzakowo

699/15

0,1646 ha

KN1S/00030342/6

Ksiga Wieczysta prowadzona przez Sd Rejonowy w Supcy, IV Wydzia Ksig Wieczystych.

3.

Przeznaczenie nieruchomoci

Dla przedmiotowej nieruchomoci obowizuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- teren usug owiaty i kultury, dopuszcza si przystosowanie niektórych pomieszcze na funkcj mieszkaln.

4.

Opis nieruchomoci

Nieruchomo pooona na terenie m. Strzakowo przy ul. Powidzkiej 2a, na dziace nr 699/15 o obszarze 0,1646 ha. Dziaka tworzy obszar o regularnym ksztacie zagospodarowany i zabudowany budynkiem mieszkalnym 11 lokalowym oraz budynkiem gospodarczym.

Przedmiotem przetargu s lokale mieszkalne :

1)     Lokal mieszkalny nr 2  wraz z udziaem w nieruchomoci wspólnej

Usytuowany na parterze budynku o powierzchni uytkowej 44,56 m2  skadajcy si z salonu z aneksem kuchennym o pow. 23,69 m2, pokoju o pow. 7,91 m2, azienki o pow. 4,40 m2, i korytarza o pow. 8,56 m2. Udzia w nieruchomoci wspólnej wynosi 4456/56865.

2)     Lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziaem w nieruchomoci wspólnej

Usytuowany na parterze budynku o powierzchni uytkowej 41,30 m2, skadajcy si z salonu z aneksem kuchennym o pow. 26,71 m2, azienki o pow. 4,59 m2 i pokoju o pow. 10,00 m2. Udzia w nieruchomoci wspólnej wynosi 4130/56865.

3)     Lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziaem w nieruchomoci wspólnej

Usytuowany na parterze budynku o powierzchni uytkowej 50,65 m2 skadajcy si z salonu o pow. 25,68 m2, pokoju o pow. 9,53 m2, azienki o pow. 5,41 m2 i kuchni o pow. 10,03 m2. Udzia w nieruchomoci wspólnej wynosi 5065/56865.

4)     Lokal mieszkalny nr 5 wraz  z udziaem w nieruchomoci wspólnej

Usytuowany na parterze budynku o powierzchni uytkowej 63,09 m2, skadajcy si z salonu o pow. 21,02 m2, pokoju o pow. 12,33 m2, kuchni o pow. 10,21 m2, azienki o pow. 6,32 m2 oraz korytarza o pow. 13,21 m2. Udzia w nieruchomoci wspólnej wynosi 6309/56865.

5.

Obcienia i zobowizania dotyczce nieruchomoci

Nieruchomo nie jest obciona adnymi prawami oraz nie jest przedmiotem adnych zobowiza.

6.

Forma i tryb zbycia

Sprzeda lokali mieszkalnych w przetargu ustnym nieograniczonym

 

 

 

 

 

Termin i miejsce

przetargu

 

Lokal mieszkalny  nr 2  przetarg odbdzie si .23.06.2020 r. o godz. 9:00,

Lokal mieszkalny nr 3 przetarg odbdzie si 23.06.2020 r. o godz. 9.15

Lokal mieszkalny nr 4 przetarg odbdzie si 23.06.2020 r. o godz. 9.30

Lokal mieszkalny nr 5 przetarg odbdzie si 23.06.2020 r. o godz. 9.45

Przetargi odbdzie si w siedzibie Urzdu Gminy Strzakowo  przy ul. Al. Prym. Wyszyskiego 6 w sali nr 13.  Oferent winien okaza przed rozpoczciem przetargu dokument potwierdzajcy tosamo.

7.

Cena wywoawcza nieruchomoci i wysoko wadium

1)     Lokal mieszkalny nr 2

Cena wywoawcza wynosi 85 900,00 z.

Wadium wynosi 4.300,00 z.

2)        Lokal mieszkalny nr 3

Cena wywoawcza wynosi 80 000,00 z

Wadium  wynosi  4.000,00 z

3)        Lokal mieszkalny nr 4

Cena wywoawcza wynosi 97 200,00 z

Wadium wynosi 5 000,00 z

4)        Lokal mieszkalny nr 5

Cena wywoawcza wynosi 120 100,00 z

Wadium wynosi 6 000,00 z

 

Powysze nieruchomoci zwolnione s z podatku od towarów i usug na podstawie art. 43. ust.1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o  podatku od towarów i usug (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pón. zm.).

8.

Warunki przetargu

Aby przystpi do przetargu naley:

8.1.

Wadium

Wnie wadium w pienidzu. Wpaty wadium w podanej wyej wysokoci, w terminie do 18.06.2020 r (liczy si dzie odnotowania rodków na rachunku Gminy Strzakowo) naley dokona przelewem na rachunek bankowy Gminy Strzakowo nr 73854300002001100002730010 ( w tytule przelewu : wadium, wskazanie numeru lokalu oraz imiona i nazwiska osób majcych zamiar uczestniczy w przetargu)

Wadium zalicza si na poczet ceny nabycia nieruchomoci w przypadku wygrania przetargu. W pozostaych przypadkach wadium zostanie wpacajcemu zwrócone w terminie trzech dni po zakoczeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedajcego.

8.2.

Penomocnictwa

- w przypadku ustanowienia penomocnika, naley przedstawi penomocnictwo z notarialnie powiadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich penomocników,

- w przypadku nabycia nieruchomoci do majtku wspólnego maonków wymagana jest obecno obojga maonków na przetargu lub penomocnictwo z notarialnie powiadczonym podpisem maonka do udziau w przetargu,

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej a podlegajcych wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wczeniej ni trzy miesice przed terminem przetargu, wypisu z waciwego rejestru, stosownych penomocnictw, uchwa oraz dowodów tosamoci osób reprezentujcych podmiot.

9.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogoszenia

Ogoszenie przetargowe wywieszone zostao na tablicy ogosze tut. urzdu. Z treci ogoszenia mona zapozna si take na stronie internetowej www.strzalkowo.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Gminy Strzakowo www.bip.strzalkowo.pl.  Ponadto wycig z ogoszenia zamieszcza si w prasie lokalnej.

10.

Uwagi

Nabywca ponosi koszty notarialne i sdowe, których wysoko okreli notariusz. Cudzoziemiec chcc wzi udzia w przetargu winien speni wymogi okrelone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278 z pon. zm.). Zastrzega si prawo odwoania przetargu przed terminem jego przeprowadzenia w przypadku zaistnienia wanych przyczyn.

11.

Dodatkowe informacje

Szczegóowe informacje mona uzyska w pokoju nr 16 Urzdu Gminy Strzakowo lub pod nr tel. (63)2746056. Lokale bdzie mona oglda w terminie po 12.06.2020 r.

W zwizku z ogoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowizani s do przestrzegania zasad obowizujcych w miejscach publicznych .

 

 

Strzakowo 21.05.2020 r.                                                                                                Wójt Gminy Strzakowo

                                                                                                                                    /-/ Dariusz Grzywiski

 
Ogoszenie Wjta Gminy Strzakowo
21.05.2020.

                           URZD                                                                       Strzakowo, dnia 20.05.2020 r.

            GMINY STRZAKOWO

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

OGOSZENIE

Urzd Gminy Strzakowo informuje, e na wniosek mieszkaców wsi ec termin wyoenia oraz skadania uwag do planu sytuacyjnego „rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudow owietlenia ulicznego” w m. ec gmina Strzakowo i ul. ecka m. Supca zostaje wyduony do 27.05.2020 r.

Uwagi mona zgasza poprzez:

- elektroniczn skrzynk podawcz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.): za porednictwem elektronicznej platformy usug administracji publicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

-     rodki komunikacji elektronicznej e-mail: ug@strzalkowo.pl;

-     na pimie zoonym w siedzibie Urzdu Gminy Strzakowo.

 

 

                  Wójt Gminy Strzakowo

                   /-/ Dariusz Grzywiski

 

 
«« start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast. » koniec »»

Pozycje :: 101 - 110 z 1556
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg