KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna arrow Aktualnoci arrow Ogoszenie Wjta Gminy Strzakowo
Ogoszenie Wjta Gminy Strzakowo Drukuj Email
03.06.2020.

WÓJT GMINY STRZAKOWO
OGASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI GRUNTOWEJ


na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z pón. zm.),oraz
§ 6 ust. 1 i  § 15 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz. U. z 2014 r. poz 1490) oraz  art. 217 ust. 13 i 14 ustawa z dnia 20 lipca2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm. )  oraz Zarzdzenia Nr 56/2020 z dnia 27 lutego 2020 Wójta Gminy Strzakowo w sprawie wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday

1.

Adres nieruchomoci

Brudzewo

2.

Oznaczenie geodezyjne

Pooenie nieruchomoci

Numer geod.

nieruchomoci

Powierzchnia w

 ha

Ksiga wieczysta

Obrb: Brudzewo

365

1,2100 ha

KN1S/00028998/2

Ksiga Wieczysta prowadzona przez Sd Rejonowy w Supcy, IV Wydzia Ksig Wieczystych.

3.

Przeznaczenie nieruchomoci

Dla przedmiotowej nieruchomoci nie obowizuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o studium predysponowane przeznaczenie dziaki to tereny k i pastwisk

4.

Opis nieruchomoci

Nieruchomo pooona jest na terenie wsi Brudzewo, gm. Strzakowo. Dziaka stanowi grunty rolne ze stawem o nieregularnym ksztacie i jest pooona wród zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych. Dojazd do dziaki z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, a w bezporednim ssiedztwie znajduje si zabudowa zagrodowa oraz grunty orne, ki i pastwiska. Zgodnie z ewidencj gruntów dziaka sklasyfikowana jest jako grunty pod wodami stojcymi (Ws).

5.

Obcienia i zobowizania

dotyczce nieruchomoci

Nieruchomo nie jest obciona adnymi prawami oraz nie jest przedmiotem adnych zobowiza.

Zgodnie z ustaw z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art. 217 ust.13 Skarbowi Pastwa przysuguje prawo pierwokupu w przypadku sprzeday gruntów pod ródldowymi wodami stojcymi. Sprzeda moe nastpi jeeli starosta nie wykona prawa pierwokupu .

6.

Forma i tryb zbycia

Sprzeda w formie przetargu ograniczonego.

Uzasadnienie: Majc na uwadze popraw struktury obszarowej gospodarstw na terenie gminy Strzakowo uprawnionymi do udziau w przetargu s rolnicy indywidualni posiadajcy gospodarstwo rolne na terenie gminy Strzakowo.

Osoby chcce wzi udzia w przetargu obowizane s do zgoszenia uczestnictwa w formie pisemnej w Urzdzie Gminy w Strzakowie, ul. Al. Prym. Wyszyskiego 6, 62-420 Strzakowo w terminie do dnia 26.06.2020 r. Zgoszenie powinno zawiera: imi, nazwisko i adres zamieszkania oraz zawiadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Gminy Strzakowo w dniu 03.07.2020 r.

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbdzie si 06.07.2020 r. o godz. 10:00.

Przetarg odbdzie si w siedzibie Urzdu Gminy Strzakowo  przy ul. Al. Prym. Wyszyskiego 6 w sali nr 13.  Oferent winien okaza przed rozpoczciem przetargu dokument potwierdzajcy tosamo.

7.

Cena wywoawcza nieruchomoci i wysoko wadium

Cena wywoawcza wynosi 49 500,00 z.  

 Wadium wynosi 3.000,00 z.

 

Powysza nieruchomo zwolniona jest z podatku od towarów i usug na podstawie art. 43. ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o  podatku od towarów i usug (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pón. zm.).

8.

Warunki przetargu

Aby przystpi do przetargu naley:

8.1.

Wadium

Wnie wadium w pienidzu. Wpaty wadium w podanej wysokoci, w terminie do 02.07.2020 r. (liczy si dzie odnotowania rodków na rachunku Gminy Strzakowo) naley dokona przelewem na konto Gminy Strzakowo nr 73 8543 0000 2001 1000 0273 0010

Wadium zalicza si na poczet ceny nabycia nieruchomoci w przypadku wygrania przetargu. W pozostaych przypadkach wadium zostanie wpacajcemu zwrócone w terminie trzech dni po zakoczeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedajcego.

8.2.

Penomocnictwa

- w przypadku ustanowienia penomocnika, naley przedstawi penomocnictwo z notarialnie powiadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich penomocników,

- w przypadku nabycia nieruchomoci do majtku wspólnego maonków wymagana jest obecno obojga maonków na przetargu lub penomocnictwo z notarialnie powiadczonym podpisem maonka do udziau w przetargu,

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej a podlegajcych wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wczeniej ni trzy miesice przed terminem przetargu, wypisu z waciwego rejestru, stosownych penomocnictw, uchwa oraz dowodów tosamoci osób reprezentujcych podmiot.

9.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogoszenia

Ogoszenie przetargowe wywieszone zostao na tablicy ogosze tut. urzdu. Z treci ogoszenia mona zapozna si take na stronie internetowej www.strzalkowo.pl., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Gminy Strzakowo www.bip.strzalkowo.pl oraz w prasie.

10.

Uwagi

Nabywca ponosi koszty notarialne i sdowe, których wysoko okreli notariusz. Cudzoziemiec chcc wzi udzia w przetargu winien speni wymogi okrelone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278 z pon. zm.). Zastrzega si prawo odwoania przetargu przed terminem jego przeprowadzenia w  przypadku zaistnienia wanych przyczyn.

11.

Dodatkowe informacje

Szczegóowe informacje mona uzyska w pokoju nr 16 Urzdu Gminy Strzakowo lub pod nr tel. (63)2746056.

W zwizku z ogoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowizani s do przestrzegania zasad obowizujcych w miejscach publicznych .

 

Strzakowo 03.06.2020r.                                                                                                 Wójt Gminy Strzakowo

                                                                                                                                             /-/ Dariusz Grzywiski

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg